NASZ ZESPÓŁ

DR HAB. ZIEMOWIT KUKULSKI, PROF. UŁ

zkukulski

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŁ, Kierownik Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; od 2011 r. do 2022 r. zastępca kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; notariusz. Członek Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w latach 2018-2020; sekretarz Rady Naukowej przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych; członek Rady Naukowej Polskiego Instytutu Notarialnego; członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors, EATLP). Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów, publikacji i komentarzy w zakresie krajowego prawa podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa podatkowego Unii Europejskiej, w tym publikacji anglojęzycznych. Prowadził wykłady na zagranicznych uczelniach na Luarasi University w Tiranie (Albania), Pontifical Catholic University of Minas Gerais w Belo Horizonte (Brazylia), Fudan University (Chiny), Shanghai Lixin University of Accounting and Finance (Chiny), Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy), Caucasus Interational University w Tbilisi (Gruzja), Uniwersytecie w Vigo (Hiszpania), Uniwersytecie w Edynburgu (Wielka Brytania) oraz Uniwersytecie w Segedynie (Węgry).

PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ NYKIEL DR H.C.

wnykiel_

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ (1973) i Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego w Strasburgu (1981). Kierownik Katedry Prawa Podatkowego UŁ (2007-2022). Założyciel oraz Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (1997-2022). Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ (1996-2002). Rektor Uniwersytetu Łódzkiego (2008-2016). Doktor honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego (2016). Prowadził wykłady między innymi na wydziałach prawa uniwersytetów w Bolonii, Bari, Tarencie (Włochy), w Grenoble i Tours – jako professeur invité (Francja),  na Wirtschafts Universitȁt w Wiedniu (Austria), University of North Texas w Denton (USA), Uniwersytecie w Sofii (Bułgaria), Uniwersytecie w Tiranie, Shanghai Lixin University of Accounting and Finance, Shanghai Business School, Nankai University w Tianjin (Chiny). Autor ponad 160 publikacji. Był między innymi: członkiem Rady do Spraw Reform Ustrojowych Państwa przy Prezesie Rady Ministrów (1998, 1999), sędzią Trybunału Stanu (1997-2001), przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego (2002-2007) i członkiem Rady Legislacyjnej (2006-2010). Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015 - 2019. Członek Board of Trustees w International Bureau of Fiscal Documentation w Amsterdamie. Członek International Fiscal Association; w latach 2005-2011 członek zarządu  tej organizacji. Prezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Redaktor Naczelny „Kwartalnika Prawa Podatkowego”.  

DR MAŁGORZATA SĘK

msek

Doktor prawa. Zastępca Kierownika Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2004). W latach 2004 – 2007 pracownik administracji podatkowej (orzecznictwo oraz interpretacje indywidualne w zakresie podatku od towarów i usług). Od października 2007 r. asystent w Katedrze Prawa Podatkowego oraz specjalista Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego. Od maja 2011 r. wiceprezes Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. W roku akademickim 2008/2009 odbyła staż naukowy w Instytucie Austriackiego i Międzynarodowego Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Wiedniu (w ramach MONDI Packaging Research Fellowship). Autorka i współautorka publikacji oraz ekspertyz z dziedziny prawa podatkowego, w tym publikacji anglojęzycznych. Prelegentka i uczestniczka licznych konferencji i seminariów podatkowych w Polsce i za granicą. Jej zainteresowania naukowe obejmują szeroko pojęte międzynarodowe i unijne prawo podatkowe (w szczególności w zakresie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej), podatek od towarów i usług, a także wybrane zagadnienia części ogólnej materialnego prawa podatkowego oraz postępowania podatkowego.

DR IRENEUSZ NOWAK

inowak

Doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (kierunki: Administracja i Prawo) oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego organizowanego przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ; adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego WPiA UŁ; współpracownik CDiSP WPiA UŁ oraz Fundacji CDiSP WPiA UŁ; zastępca redaktora naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół polskiego sytemu podatkowego, a w szczególności postępowania podatkowego oraz szeroko pojętej ochrony praw jednostki. 

MGR MAŁGORZATA STANKIEWICZ

mstank

odpowiada za organizację i funkcjonowanie studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego prowadzonych przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. W latach 2003 - 2018 starszy specjalista w Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, od 1998 r. do 2003 r. kierownik dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji UŁ, w latach 1993 - 1998 administracyjna obsługa biura programu TEMPUS na WPiA UŁ - realizacja dwóch projektów: JEP 4180 "LEGIS" oraz JEP 8036 "COMMUNICATION

MATEUSZ JARANOWSKI

jaranowski

absolwent kierunku administracja I stopnia, obecnie student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ. Współpracownik podcastu Dzień Dobry Podatki dr Michała Wilka oraz Fundacji CDiSP. Sekretarz redakcji Kwartalnika Prawa Podatkowego. Uczestnik CEE Vienna International Tax Law Summer School 2019.

WSPÓŁPRACOWNICY

DR ALEKSANDRA KRAJEWSKA

dr Aleksandra Krajewska

doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDISP, Senior Tax Consultant w KPMG Tax M.Michna Sp. k., radca prawny. Wykładowca studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości. Autorka i współautorka publikacji i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego (w tym monografii, komentarzy do ustaw, artykułów, opinii i podręcznika akademickiego). Uczestniczka licznych konferencji podatkowych, zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych, uczestniczka Eucotax Wintercourse w Osnabrück (2013). Jej zainteresowania naukowe obejmują m.in. opodatkowanie przemysłu wydobywczego.

DR JAROSŁAW NENEMAN

jneneman

Wykładowca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu; od 2011 przewodniczący Rady Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kiedy nie pracuje w Ministerstwie Finansów, wykłada mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową. Publikuje również raporty i analizy ekonomiczne głównie dotyczące podatków oraz tworzy materiały dydaktyczne do nauczania ekonomii.

DR ANETA NOWAK-PIECHOTA

Aneta Nowak-Piechota

– doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP, doradca podatkowy, radca prawny, współwłaścicielka Tax Harmony Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego. Autorka oraz współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarzy do ustaw podatkowych, monografii, podręcznika akademickiego, artykułów oraz glos. Współtworzy bloga podatkowego jakopodatkowac.pl. Prelegentka (także jako sprawozdawca krajowy) i uczestniczka konferencji podatkowych w kraju i za granicą. Uczestniczka międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autorka ekspertyz oraz analiz przepisów przygotowanych na potrzeby procesu legislacyjnego. Trenerka na szkoleniach podatkowych. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. W 2018 r. otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Podatek od wyjścia”. W 2011 r. uczestniczyła w programie Eucotax Wintercourse (seminarium w Rzymie), laureatka Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce. Specjalizuje się w podatkach bezpośrednich (CIT i PIT), ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń e-commerce.

DR HAB. DARIUSZ STRZELEC, PROF. UŁ

Dariusz Strzelec

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor UŁ w Katedrze Prawa Podatkowego Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat specializujacy się w prawie podatkowym; członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce (IFA); członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji. Autor oraz współautor ponad 200 publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii poświęconych naruszeniom przepisów postępowania przez organy podatkowe oraz opodatkowaniu dochodów nieujawnionych oraz świadczeniom na rzecz pracowników. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa podatkowego kierowanych do osób prowadzących działalność gospodarczą, doradców podatkowych, dyrektorów finansowych oraz grup kapitałowych. Jak również zorganizowanych szkoleń dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

DR MICHAŁ WILK

Michał Wilk

doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, partner w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych i Fundacji CDiSP, Z-ca Redaktora Naczelnego Kwartalnika Prawa Podatkowego, radca prawny, doradca podatkowy. Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek zarządu Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, założyciel bloga podatkifirmowe.pl, laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Jeden z dwóch najlepszych doradców podatkowych w Polsce w 2021 roku w kategorii podatek dochodowy od osób prawnych według 15. Rankingu firm doradztwa podatkowego “Rzeczpospolitej”.