O STUDIACH

W roku akademickim 2023/2024 mamy przyjemność zaprosić na 29 edycję studiów, która prowadzona będzie zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Ms Teams.

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, opartej na solidnych podstawach teoretycznych oraz wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania praktycznych problemów podatkowych i rachunkowych.

Adresatami studiów są osoby mierzące się w praktyce zawodowej z problemami z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości: obecni i przyszli doradcy podatkowi, w tym osoby zamierzające przystąpić do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, radcowie prawni, adwokaci, konsultanci podatkowi, doradcy prawni, pracownicy administracji skarbowej i samorządowej, pracownicy kancelarii doradztwa podatkowego, biur rachunkowych i księgowych oraz działów finansowo-księgowych, oraz przedsiębiorcy, którzy w codziennej praktyce stykają się z koniecznością rozwiązywania problemów podatkowych. 

Zagadnienia ogólne prawa podatkowego: wprowadzenie do prawa podatkowego, wykładnia prawa podatkowego, zobowiązania podatkowe

Podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych , opodatkowanie dochodów nieujawnionych

Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy

Pozostałe podatki: opodatkowanie nieruchomości w Polsce, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od niektórych instytucji finansowych, podatek od wydobycia niektórych kopalin, specjalny podatek węglowodorowy, podatek od gier

Międzynarodowe prawo podatkowe: wprowadzenie do międzynarodowego i europejskiego prawa podatkowego, międzynarodowe prawo podatkowe, umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę

Postępowania podatkowe i procedury kontrolne w obszarze prawa podatkowego: postępowanie podatkowe, postępowanie sądowoadministracyjne, doradca przed sądem administracyjnym, kontrola podatkowa i celno-skarbowa, egzekucja zobowiązań podatkowych, prawo i postępowanie podatkowe – warsztaty

Prawo karne skarbowe

Rachunkowość

1 rok (dwa semestry).

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 8.30 - 15.30 (w tym 2 przerwy 15 min. i 1 przerwa 30 min.).

W roku akademickim 2023/2024 zajęcia będą realizowane zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Ms Teams, za wyjątkiem pierwszych zajęć, podczas których w części administracyjnej podpisywane będą pozostałe dokumenty rekrutacyjne.

 

Planowane terminy zajęć:

I semestr (zimowy) rok akademicki 2023/2024

13 spotkań, 102 godz.  

październik 2023

- 21, 28

listopad  2023

- 4, 18, 25

grudzień  2023

- 2, 9, 16

styczeń 2024

- 13, 20, 27

luty 2024

- 3, 10

 

II semestr (letni) rok akademicki 2023/2024

13 spotkań, 102 godz.

luty 2024

- 17, 24

marzec 2024

- 2, 9, 16, 23

kwiecień 2024

- 6, 13, 20, 27

maj  2024

- 11, 18, 25

EGZAMIN

- 8 czerwca 2024

 

Egzamin kończący studia

 

Planowany egzamin w formie tradycyjnej na terenie WPiA UŁ

 • test jednokrotnego wyboru, 60 pytań (1 godz.);
 • przygotowanie opracowania polegającego na rozwiązaniu problemu podatkowego z wykorzystaniem dostępnej literatury i orzecznictwa (2 godz.).

 

Świadectwo ukończenia studiów

 

Po odbyciu zajęć przewidzianych programem studiów i zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują świadectwo Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców posiadających duże doświadczenie dydaktyczne i praktyczne. Z uwagi na dużą dynamikę zmian w obszarze prawa podatkowego wykładowcy zwracają szczególną uwagę na najnowsze rozwiązania prawne i tendencje orzecznicze w ramach poszczególnych przedstawianych w toku studiów zagadnień podatkowych, analizując problemy ważne z praktycznego punktu widzenia.

Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w tym posiadający doświadczenie w praktyce podatkowej jako adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, konsultanci podatkowi, sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji skarbowej, a także praktycy spoza Uniwersytetu Łódzkiego.

 • prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski
 • prof. Jan de Goede
 • dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ
 • dr Aleksandra Krajewska
 • dr Ireneusz Mirek
 • dr Aneta Nowak-Piechota
 • dr hab. Tomasz Nowak, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
 • dr Małgorzata Sęk
 • dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
 • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno
 • prof. dr hab. Ewa Walińska
 • dr Zbigniew Wardak
 • prof. dr hab. Joanna Wegner

REKRUTACJA

Warunki przyjęcia:

 • Złożenie wymaganych dokumentów
 • Liczba miejsc - 50

 • odpis albo poświadczona przez Uniwersytet Łódzki bądź notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Pliki do pobrania

Dokumenty należy przesłać pocztą do 30 września 2023 r. na adres: Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź (decyduje data stempla pocztowego)

W celu usprawnienia procedury rekrutacyjnej, dodatkowo, nieobowiązkowo prosimy o przesłanie skanów dokumentów pocztą elektroniczną na adres mstankiewicz@wpia.uni.lodz.pl

 

  4300,00 zł płatne jednorazowo w terminie do 31 października 2023 r.

   lub semestralnie

  •  w terminie do 31 października 2023 r. w wysokości 2150,00 zł
  •  w terminie do 28 lutego 2024 r. w wysokości 2150,00 zł

   Uczestnik wnosi opłatę na indywidualny nr konta podany przez sekretariat studiów.

  KONTAKT

  mgr Małgorzata Stankiewicz

  Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych WPiA UŁ

  ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, IV piętro, pok. 4.85

   

  Uwaga: do odwołania kontakt wyłącznie przez e-mail

  mstankiewicz@wpia.uni.lodz.pl