Centrum angażuje się w liczne projekty edukacyjne, których celem jest szerzenie wiedzy z zakresu polskiego, unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego wśród studentów i praktyków. Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego są najważniejszym projektem krajowym, a Kurs Zimowy Eucotax – międzynarodowym.

"EUCOTAX WINTERCOURSE 2023: LEGITIMACY OF TAX RULES"

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Katedra Prawa Podatkowego zapraszają studentów prawa, administracji oraz prawa podatkowego i rachunkowości zainteresowanych prawem podatkowym i dobrze znających język angielski do udziału w prestiżowym międzynarodowym projekcie:

"Eucotax Wintercourse 2023: Legitimacy of Tax Rules"

www.tilburguniversity.edu/students/studying/additional-education/eucotaxwintercourse/program 

W ramach projektu studenci i doktoranci z 11 państw przygotowują referaty / prace dyplomowe na jeden z tematów szczegółowych, mieszczących się w temacie przewodnim danej edycji, odpowiadając na zawarte w kwestionariuszu pytania  dotyczące uregulowań i praktyki  w państwie macierzystym studenta.

Prace stanowią podstawę raportu prawnoporównawczego opracowywanego przez międzynarodowe grupy studenckie podczas tygodniowego seminarium, które - zależnie od sytuacji epidemicznej - odbędzie się 
w Uppsali (Szwecja) lub zdalnie w dniach 13 – 20 kwietnia 2023 r.

Tematy szczegółowe:

 •  Decision making processes of domestic tax legislation (public consultations, experts reports, tax authorities, etc.)
 • Decision-Making Processes of the EU Member States (at EU level) and EU Initiatives on tax compared with US, Swiss and UK systems (including vertical distribution of competences)
 • Judicial control on tax rules (national law/constitution, EU law, international law, including tax treaties, human rights, soft law, etc.)

Korzyści:

 • udział w prestiżowym, międzynarodowym projekcie akademickim, potwierdzony certyfikatem uczestnictwa
 • możliwość przygotowania pracy dyplomowej w języku angielskim, na podstawie kwestionariusza
 • udział w tygodniowym seminarium w Uppsali (lub zdalnie) i możliwość zbudowania sieci kontaktów obejmującej studentów i profesorów prawa podatkowego z 10 innych państw
 • rozwinięcie kompetencji w zakresie przygotowywania profesjonalnych wypowiedzi pisemnych i prezentacji w języku angielskim
 • nabycie kompetencji w zakresie realizacji projektów w ramach międzynarodowych zespołów
 • indywidualna opieka merytoryczna i wsparcie językowe

Podstawą do zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie 
rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Pytania i zgłoszenia (do 10 listopada 2022 r.): 

PROJEKTY EDUKACYJNE

EUCOTAX (European Universities COoperating on TAXes) jest wspólną inicjatywą kilku europejskich uniwersytetów, utworzoną na podstawie „umowy dżentelmeńskiej” profesorów prawa podatkowego i mającą na celu prowadzenie wspólnych działań edukacyjnych oraz badań naukowych w zakresie europejskich i porównawczych aspektów prawa podatkowego.

W ramach Kursu Zimowego Eucotax studenci z różnych krajów przygotowują prace magisterskie na jeden z sześciu tematów szczegółowych mieszczących się w ramach tematu przewodniego danej edycji, koncentrując się na uregulowaniach obowiązujących w kraju macierzystym.

Prace magisterskie studentów stanowią podstawę do sformułowania wniosków prawnoporównawczych i opracowania raportu prawnoporównawczego dla każdego z tematów szczegółowych. Wnioski prawnoporównawcze są formułowane w trakcie seminarium wyjazdowego, w którym uczestniczą studenci z wszystkich uniwersytetów współpracujących w ramach programu Eucotax.

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych uczestniczy w projekcie EUCOTAX od 2010 r.

 

"Eucotax Wintercourse 2023: Legitimacy of Tax Rules"

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Katedra Prawa Podatkowego zapraszają studentów prawa, administracji oraz prawa podatkowego i rachunkowości zainteresowanych prawem podatkowym i dobrze znających język angielski do udziału w prestiżowym międzynarodowym projekcie

www.tilburguniversity.edu/students/studying/additional-education/eucotaxwintercourse/program 

W ramach projektu studenci i doktoranci z 11 państw przygotowują referaty / prace dyplomowe na jeden z tematów szczegółowych, mieszczących się w temacie przewodnim danej edycji, odpowiadając na zawarte w kwestionariuszu pytania  dotyczące uregulowań i praktyki  w państwie macierzystym studenta.

Prace stanowią podstawę raportu prawnoporównawczego opracowywanego przez międzynarodowe grupy studenckie podczas tygodniowego seminarium, które - zależnie od sytuacji epidemicznej - odbędzie się 
w Uppsali (Szwecja) lub zdalnie w dniach 13 – 20 kwietnia 2023 r.

Tematy szczegółowe:

 •  Decision making processes of domestic tax legislation (public consultations, experts reports, tax authorities, etc.)
 • Decision-Making Processes of the EU Member States (at EU level) and EU Initiatives on tax compared with US, Swiss and UK systems (including vertical distribution of competences)
 • Judicial control on tax rules (national law/constitution, EU law, international law, including tax treaties, human rights, soft law, etc.)

Korzyści:

 • udział w prestiżowym, międzynarodowym projekcie akademickim, potwierdzony certyfikatem uczestnictwa
 • możliwość przygotowania pracy dyplomowej w języku angielskim, na podstawie kwestionariusza
 • udział w tygodniowym seminarium w Uppsali (lub zdalnie) i możliwość zbudowania sieci kontaktów obejmującej studentów i profesorów prawa podatkowego z 10 innych państw
 • rozwinięcie kompetencji w zakresie przygotowywania profesjonalnych wypowiedzi pisemnych i prezentacji w języku angielskim
 • nabycie kompetencji w zakresie realizacji projektów w ramach międzynarodowych zespołów
 • indywidualna opieka merytoryczna i wsparcie językowe

Podstawą do zakwalifikowania do udziału w projekcie będzie 
rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Pytania i zgłoszenia (do 10 listopada 2022 r.): 

 

 

Pliki do pobrania

Projekt ten obejmuje wieloletnie badania nad występującymi w poszczególnych państwach specjalnymi strefami ekonomicznymi. Celem tego projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jakie są korzyści podatkowe płynące ze stref obecnie i w przyszłości. W badaniach uczestniczą przedstawiciele ponad 11 uniwersytetów z całego świata, projekt jest koordynowany przez IBFD w Amsterdamie. CDiSP reprezentują dr Ziemowit Kukulski i mgr Aneta Nowak-Piechota. Pierwsza faza projektu została zwieńczona dwudniowym seminarium, jakie odbyło się 28-29 kwietnia 2016 r. w Vigo (Hiszpania). W 2017 r. seminarium odbędzie się w Rotterdamie (Holandia).

Pliki do pobrania

W ramach tego projektu w dniach 24-26 listopada 2010 Centrum zorganizowało we współpracy z Katedrą Prawa Ubezpieczeń Społecznych UŁ oraz The Competence Centre for Pension Research z Uniwersytetu w Tilburgu (Holandia) międzynarodową konferencję studencką International Study Course on Pensions 2010.

Celem konferencji było porównanie systemów emerytalnych Polski i Holandii oraz podatkowych skutków ich funkcjonowania w świetle prawa krajowego, międzynarodowego oraz unijnego. W konferencji udział wzięli studenci i pracownicy naukowi z Uniwersytetu w Tilburgu i Maastricht, Pracownicy Komisji Europejskiej oraz naukowcy i studenci z Uniwersytetu Łódzkiego.

Jest to projekt finansowany w ramach programu LLP - Erasmus Curriculum Development (partnerami Uniwersytetu Łódzkiego w tym projekcie są Fachhochschule für angewandtes Management (Niemcy, Erding), Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentat (Francja, Marcy l'Etoile), University of Crete (Grecja, Rethymno), University of London (Wielka Brytania, Londyn).

Celem projektu jest rozwinięcie / przygotowanie wspólnego programu studiów na poziomie doktoranckim oraz magisterskim zatytułowanego "Governance for Sustainable Development – Skuteczne Rządzenie dla Zrównoważonego Rozwoju".

Celem długofalowym projektu jest wdrożone programu studiów na uczelniach wchodzących w skład konsorcjum i umożliwienie realizacji programu studentom z Europy i spoza niej. Centrum jest zaangażowane w prace nad 2 z 6 filarów projektu: Political Stability and Regulatory Quality (Polityka Stabilności i Jakość Tworzenia Przepisów), Anti-corruption (Walka z Korupcją).

Jednym z najistotniejszych aspektów funkcjonowania Centrum jest prowadzenie i wspieranie badań naukowych. 

Centrum podejmowało liczne przedsięwzięcia naukowe, w tym w szczególności badania nad częścią ogólną i proceduralną prawa podatkowego, ochroną praw podatnika, standardami legislacji podatkowej, ewolucją systemów podatkowych państw Europy Środkowej i Wschodniej i BRICS czy podatkowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych. Wiele z tych inicjatyw wiązało się z obszernymi badaniami prawnoporównawczymi. 

Centrum wielokrotnie opiniowało akty prawne i proponowało nowe rozwiązania legislacyjne, m.in. z zakresu ogólnego prawa podatkowego i podatków lokalnych. 
 

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE

Celem projektu było przeanalizowanie transformacji systemów podatkowych w 8 państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w 5 państwach BRICS oraz zidentyfikowanie przyszłych wyzwań stojących przed systemami podatkowymi tych państw. W oparciu o kwestionariusz opracowany przez prof. Włodzimierza Nykiela i prof. Ziemowita Kukulskiego, przedstawiciele zagranicznych ośrodków uniwersyteckich przygotowali raporty krajowe, które umożliwiły sformułowanie wniosków porównawczych zawartych w raporcie generalnym. Wyniki zaprezentowano podczas konferencji międzynarodowej, a na publikację oczekuje obszerna monografia powstała w toku projektu.

Celem projektu było zidentyfikowanie prawnych standardów, trendów i wyzwań na etapie tworzenia projektów aktów prawnych, stanowienia prawa podatkowego i oceny obowiązujących przepisów z zakresu prawa podatkowego oraz stworzenie „obrazu" ustawodawstwa podatkowego obowiązującego w rożnych państwach. Obraz ustawodawstwa podatkowego obowiązującego w różnych państwach został stworzony dzięki 13 raportom krajowym opartym na ujednoliconym kwestionariuszu opracowanym przez prof. Włodzimierza Nykiela i dr Małgorzatę Sęk. Wnioski prawnoporównawcze zawarto w raporcie generalnym. Ponadto wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa podatkowego z ponad 10 państw sformułowali interesujące tezy  dotyczące prawnych standardów, trendów i wyzwań legislacji podatkowej. Wyniki projektu zaprezentowano podczas konferencji międzynarodowej oraz opublikowano w formie monografii naukowej w języku angielskim.

W ramach projektu prof. Włodzimierz Nykiel i dr Małgorzata Sęk opracowali kwestionariusz prawnoporównawczy, na postawie którego przedstawiciele wiodących ośrodków akademickich z 9 państw przygotowali sprawozdania krajowe. Analiza sprawozdań umożliwiła przygotowanie obszernego prawnoporównawczego raportu generalnego, obrazującego sposób i stan ochrony wybranych praw podatnika w różnych państwach. Ponadto zbadano teoretyczne i praktyczne aspekty ochrony praw podatnika, z uwzględnieniem takich instytucji jak rzecznik praw podatnika i karta praw podatnika. Przeanalizowano rolę prawa europejskiego i międzynarodowego w ochronie praw podatnika. Wyniki badań przedstawiono i poddano dyskusji podczas międzynarodowej konferencji naukowej, a następnie opublikowano w postaci monografii w języku angielskim, która stała się ważną pozycją międzynarodowej literatury dotyczącej ochrony praw podatnika.

W tym interesującym projekcie, wspieranym przez Instytut Prawa Europejskiego (ELI) z siedzibą w Wiedniu,  uczestniczy 15 europejskich uniwersytetów pod kierownictwem Uniwersytetu Jean Moulin Lyon 3.  W ramach projektu prof. Ziemowit Kukulski i dr Małgorzata Sęk na podstawie szczegółowego kwestionariusza przygotowali polski raport krajowy i ocenili niektóre proponowane na szczeblu unijnym rozwiązania (przepisy dotyczące zachęt dla działalności badawczej i rozwojowej  w przyszłej dyrektywie dotyczącej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych).  

Celem tego projektu, prowadzonego pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP), było zbadanie regulacji z zakresu rezydencji podatkowej osób prawnych obowiązujących w 24  państwach i przeprowadzenie ich analizy porównawczej. W projekcie wzięli udział prof. Ziemowit Kukulski i dr Małgorzata Sęk, którzy przygotowali polski raport krajowy. Wyniki badań zaprezentowano podczas kongresu naukowego, który odbył się w Łodzi w 2017 r. Trwają również prace nad monografią naukową.

Ten międzynarodowy projekt naukowy jest realizowany przez IBFD w Amsterdamie we współpracy z Centrum oraz 10 innymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi z 5 kontynentów. Projekt obejmuje wieloletnie badania nad występującymi w poszczególnych państwach specjalnymi strefami podatkowymi, czyli obszarami, na których obowiązują zasady opodatkowania bardziej korzystne niż ogólnie obowiązujące w danej jurysdykcji. Celem tego projektu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakie są korzyści  podatkowe płynące ze stref obecnie i w przyszłości. W ramach projektu prof. Ziemowit Kukulski i dr Aneta Nowak-Piechota przygotowali raport krajowy i wzięli udział w 2 seminariach jako referenci i uczestnicy dyskusji panelowych. Dotąd powstały 2 opracowania prezentujące częściowe wyniki przeprowadzonych badań. Końcowe wyniki projektu zostaną opublikowane w formie sprawozdania z badań i zaprezentowane podczas seminarium podsumowującego, które odbędzie się w Łodzi w kwietniu 2018 r.

Członkowie zespołu Centrum (prof. Adam Mariański, dr Małgorzata Sęk i dr Michał Wilk) wzięli udział w prestiżowym międzynarodowym projekcie badawczym prowadzonym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe (IFA) pod kierownictwem prof. Pasquale Pistone (Włochy, Austria, Holandia) i prof. Philipa Bakera (Zjednoczone Królestwo). Przygotowali oni polski raport krajowy, który wraz z raportami z kilkudziesięciu państw umożliwił opracowanie raportu generalnego. Efektem projektu było opublikowanie monografii w języku angielskim. Wyniki badań zostały też zaprezentowane podczas kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Bazylei (2015). Badania postanowiono kontynuować w ramach stałej międzynarodowej sieci badawczej („obserwatorium praktycznej ochrony praw podatnika”), pod auspicjami IFA i IBFD w Amsterdamie. W pracach sieci biorą udział dr Małgorzata Sęk i dr Michał Wilk. Celem sieci jest stałe monitorowanie poziomu ochrony praw podatnika w poszczególnych państwach w porównaniu z minimalnymi standardami i najlepszymi praktykami zidentyfikowanymi w raporcie generalnym kongresu w Bazylei. Sieć stworzy bazę wiarygodnych danych dotyczących poziomu  ochrony praw podatnika, przydatną w konstruktywnym dialogu między podatnikami a poszczególnymi administracjami podatkowymi. 

Był to międzynarodowy projekt kierowany przez Uniwersytet Boloński, z udziałem 2 innych włoskich uniwersytetów i 13 uniwersytetów z innych państw europejskich. Celem projektu było zbadanie i efektywne porównanie różnych systemów podatkowych w kontekście ochrony środowiska oraz przedstawienie argumentów za dalszym zbliżaniem krajowych środków podatkowych w tym obszarze. W ramach projektu dr Michał Wilk przygotował polski raport krajowy na podstawie kwestionariusza.

Ten międzynarodowy projekt badawczy został zrealizowany na zlecenie Komitetu Ekspertów ONZ ds. Międzynarodowej Współpracy w Sprawach Podatkowych przez IBFD w Amsterdamie z udziałem Centrum oraz ośrodków zagranicznych. W ramach projektu przeanalizowano ok. 2000 bilateralnych umów podatkowych zawartych w latach 1997 - 2013 pod kątem występowania w nich uregulowań charakterystycznych dla Konwencji Modelowej ONZ w Sprawie Unikania Podwójnego Opodatkowania między Państwami Rozwiniętymi a Rozwijającymi się. Koordynatorem i sekretarzem projektu był prof. Ziemowit Kukulski. Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas 9-tej Rocznej Sesji Komitetu Ekspertów ONZ ds. Międzynarodowej Współpracy w Sprawach Podatkowych  w Genewie (2013) oraz opublikowane w formie artkułu w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym (Bulletin for International Taxation 2014/3). 

Ten międzynarodowy projekt pod przewodnictwem Uniwersytetu Bolońskiego miał na celu zbadanie obowiązujących w 10 państwach zasad finansowania działalności spółek kapitałem udziałowym i dłużnym w świetle zasady neutralności. Rezultaty projektu, w tym polski raport przygotowany przez prof. Włodzimierza Nykiela, prof. Ziemowita Kukulskiego i dr Michała Wilka, opublikowano w specjalnym tematycznym zeszycie czasopisma Studi Tributari Europei (2010/1). 

Ponadto w ramach Centrum:

 • sporządzano opinie w sprawie projektowanych zmian w zakresie prawa podatkowego (m. in. dotyczące projektu ustawy o podatku od towarów i usług; projektu zmian w ustawie Ordynacja podatkowa, nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, podatkowych aspektów funkcjonowania przepisów kodeksu spółek handlowych;
 • oceniono obowiązujące regulacje (m.in. opracowując publikowane w odstępach 5 letnich Raporty o stanie prawa podatkowego);
 • przygotowano projekt „ Prawo bilansowe a rachunkowość podatkowa” (na zlecenie Ministerstwa Finansów);
 • przygotowano projekty przepisów (m.in. w zakresie Ordynacji podatkowej);
 • w 2000 r. nawiązano współpracę z Ministerstwem Finansów Republik Bułgarii oraz Albanii, w ramach której Centrum rozwinęło działalność szkoleniową. Szkolenia zostały zaprojektowane na potrzeby administracji podatkowych państw bałkańskich i dotyczyły ogólnych zagadnień w zakresie reformowania systemu podatkowego oraz wybranych zagadnień związanych z opodatkowaniem dochodu, jak również podatków konsumpcyjnych.