ISSN 1509-877X

Redakcja:

Redaktor Naczelny
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki)
Z-ca Redaktora Naczelnego

Redaktor statystyczny:
dr Jarosław Neneman (Uniwersytet Łódzki)
Redaktor językowy:
Monika Poradecka
 

 

Rada Naukowa: 

dr Stefan Babiarz (Naczelny Sąd Administracyjny)
Prof. Paweł Borszowski (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Bogumił Brzeziński (Uniwersytet Jagielloński)
Prof. María Cruz Barreiro Carril (Universidade de Vigo) 
Prof. Leonard Etel (Uniwersytet w Białymstoku)
Prof. Jan de Goede (Uniwersytet Łódzki; International Bureau of Fiscal Documentation)
Prof. Andrzej Gomułowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Ziemowit Kukulski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Prof. Steffen Lampert (Osnabrück University)
Prof. Hanna Litwińczuk (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Jerzy Małecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Dominik Mączyński, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Wiesława Miemiec (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. Petr Mrkývka (Masaryk University)
Prof. Zbigniew Ofiarski (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Prof. Pasquale Pistone (University of Vienna; Università degli Studi di Salerno)
assoc. prof. JUDr. Ing. Michal Radvan (Masaryk University)
dr Małgorzata Sęk (Uniwersytet Łódzki)
dr hab. Paweł Smoleń, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
dr Piotr Stanisławiszyn (Uniwersytet Opolski)
Prof. Antonio Uricchio (Università degli studi di Bari Aldo Moro)

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Wydawnictwa Łódzkiego

https://www.czasopisma.uni.lodz.pl/tax

Pełne informacje wydawnicze  oraz wydania od 2008 dostępne są w systemie Open Jurnal Systems Uniewrsytetu Łódzkiego 

ARCHIWUM

Numer 1

 • Artykuły:
  • Luc Hinnekens:
   • Zakaz dyskryminacji w europejskim prawie podatkowym: Czy można pokolorować kameleona.
  • Marek Kalinowski:
   • Problem harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania gromadzenia kapitałów.
  • Adam Biegalski:
   • Pojęcie i zakres jurysdykcji podatkowej państwa.
 • Opinie:
  • Cezary Kosikowski:
   • Zmiana systemu podatkowego w Polsce (uwagi metodologiczne i merytoryczne).
 • Informacje:
  • Włodzimierz Nykiel:
   • Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi

Numer 2

 • Artykuły:
  • Ireneusz Korczyński:
   • Forfaiting w polskim prawie podatkowym.
  • Andrzej Huchla:
   • Rozliczanie w czasie podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Wojciech Morawski:
   • Zwolnienia i preferencje podatkowe w specjalnych strefach ekonomicznych a korzystanie z innych ulg i zwolnień podatkowych.
  • Adam Majka:
   • Niektóre prawne i bilansowe aspekty opodatkowania fuzji spółek kapitałowych.
  • Jowita Pustuł:
   • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę akcyjną (wybrane zagadnienia podatkowe).
  • Michał Zygmunt:
   • Podział zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (aspekty podatkowoprawne).
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Niektóre dyskusyjne elementy podatkowoprawnej sytuacji komornika sądowego.
 • Informacje:
  • Tomasz Kardach:
   • Posiedzenie Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Numer 3/4

 • Artykuły:
  • Henryk Dzwonkowski:
   • Szacowanie podstaw opodatkowania.
  • Wojciech Morawski:
   • Wpis hipoteki ustawowej zabezpieczającej zobowiązania podatkowe (wybrane zagadnienia).
  • Janusz Orłowski:
   • Potrącenie zobowiązań podatkowych - zagadnienia podstawowe.
  • Tomasz Nowak:
   • Istota i charakter prawny postanowienia o dokonaniu potrącenia z urzędu.
  • Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski:
   • Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska a przepisy Ordynacji podatkowej.
  • Marian Masternak:
   • Istota oraz rodzaje decyzji podatkowych.
  • Ewa Cisowska- Sakrajda:
   • Spór o konstrukcję uzasadnienia prawnego decyzji podatkowej na gruncie Ordynacji podatkowej.
 • Materiały:
  • Włodzimierz Nykiel:
   • Stanowisko Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym z 15 marca 1999r.
 • Informacje:
  • Tomasz Kardach:
   • Ogólnopolska Konferencja Studencka: "Ordynacja podatkowa - oczekiwania i rzeczywistość". Łódź, grudzień 1998r.

Numer 1

 • Artykuły:
  • Zbigniew Kmieciak:
   • Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika.
  • Leonard Etel:
   • O potrzebie reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce.
  • Marian Masternak:
   • Postępowanie w sprawie zabezpieczenia zobowiązania podatkowego.
  • Adam Biegalski:
   • Czynniki kształtujące zakres jurysdykcji podatkowej państwa w odniesieniu do osób prawnych.
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Z problematyki ograniczenia możliwości uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.
 • Materiały:
  • Bogumił Brzeziński, Włodzimierz Nykiel:
   • Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2000.
 • Recenzje:
  • Cezary Kosikowski: Vladimir Babčak,
  • Daňová správa a daňové konanie. Komentár, Bratislava 1998.
 • Informacje:
  • Tomasz Kardach:
   • Posiedzenie Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Numer 2

 • Artykuły:
  • Kees van Raad:
   • Interpretacja i stosowanie międzynarodowych umów podatkowych przez sady krajowe.
  • Bogumił Brzeziński:
   • Zasada niedyskryminacji w europejskim prawie podatkowym. Sprawa Gilly i aktualne kierunki orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
  • Wanda Wójtowicz:
   • Kontrowersje wokół "prorodzinności" systemu podatkowego.
  • Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski:
   • Znaczenie terminów z zakresu prawa podatkowego występujących w Kodeksie Karnym Skarbowym.
  • Wojciech Maruchin:
   • Kierunki zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie podatku od wartości dodanej.
  • Hubert Wontek:
   • Informacje podatkowe uzyskiwane od osób trzecich obowiązanych do ich przekazywania.
  • Marcin Liszewski:
   • Charakter prawny obowiązków instrumentalnych.
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Przyczynek do kwestii zgodności ustawodawstwa podatkowego z konstytucją.

Numer 3/4

 • Artykuły:
  • Ziemowit Kukulski:
   • Unormowania w zakresie ograniczenia niedostatecznej kapitalizacji w państwach OECD.
  • Renata Hayder:
   • Polskie unormowania w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.
  • Ireneusz Mirek:
   • Podatkowe aspekty niedostatecznej kapitalizacji spółek w Niemczech w latach 1994-2000.
 • Materiały:
  • Niedostateczna kapitalizacja - Raport OECD - Paryż 1987.
 • Informacje:
  • Ogólnopolska Konferencja Studencka "Reforma podatków bezpośrednich". Łódź, grudzień 1999. Posiedzenie Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych.

Numer 1

 • Artykuły:
  • Marek Kalinowski:
   • Wykładnia przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
  • Urszula Promińska:
   • Kilka uwag na temat umowy franczyzy (franchisingu).
  • Ireneusz Korczyński:
   • Wybrane podatkowoprawne aspekty franchisingu.
  • Adam Majka:
   • Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług operacji dokonywanych w składach celnych.
  • Zbigniew Deptuła:
   • Ocena stanowiska negocjacyjnego Polski w obszarze "Podatki" w świetle doświadczeń Austrii, Finlandii i Szwecji.
  • Ewa Prejs:
   • Przedmiot podatku w podatku od wartości dodanej na gruncie Szóstej Dyrektywy VAT i w podatku od towarów i usług. Przyczynek do techniki legislacji podatkowej.
  • Krzysztof Lasiński - Sulecki:
   • Problematyka podatku od wartości dodanej od usług internetowych na gruncie Szóstej Dyrektywy VAT. Miejsce świadczenia usług.
 • Opinie:
  • Włodzimierz Nykiel:
   • Klasyfikacje statystyczne a podatek od towarów i usług (studium przypadku).
  • Bogumił Brzeziński:
   • Działalność lombardowa - przypadek podwójnego opodatkowania działalności gospodarczej.
 • Informacje:
  • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Podatkowa. "Podatki pośrednie - kierunki przeobrażeń". Łódź, grudzień 2000

Numer 2

 • Artykuły:
  • Hubert Hamaekers:
   • Zasada długości ramienia (arm's lenght) jak długo
  • Marek Zirk-Sadowski:
   • Problem autonomii prawa podatkowego w orzecznictwie NS
  • Joanna Kiszka:
   • Procesy europejskich i polskich przemian w opodatkowaniu obrotów - harmonizacja a dostosowani
  • Zbigniew Wójcik:
   • Wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych w wybranych państwach OEC
  • Marian Masternak:
   • Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym
 • Opinie:
  • Andrzej Huchla:
   • Umorzenie niewykorzystanej doptacji inwestycyjnej z budrzetu państwa
 • Materiały:
  • Vladimir Babacak:
   • System podatkowy Słowacji
  • Maria Bujnakova:
   • Wykładnia norm prawa podatkowego a ich stosowanie

Numer 3/4

 • Artykuły:
  • Hubert E. Mattausch:
   • Umowa między Polską a Niemcami o unikaniu podwójnego opodatkowania z perspektywy niemieckiej - wybrane zagadneinia
  • Włodzimierz Nykiel:
   • Obniżenie podatku należnego o podatek naliczony a ulgi podatkowe
  • Bogumił Brzeziński:
   • Kierunki zmian przepisów ogólnych ordynacji podatkowej
  • Olgierd Łunarski:
   • Zwrot nadpłaty
  • Tomasz Kardach, Maria Karlikowska:
   • Ulgi rodzinne w podatkach dochodowych od osób fizycznych w wybranych państwach OECD
  • Adam Zalasiński:
   • Harmonizacja przepisów dotyczących opodatkowania płatności z tytułu odsetek i należności licencyjnych dokonywanych pomiędzy spółkami powiązanymi z różnych państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej - uwagi na tle projektu Dyrektywy Rady
  • Izbaela Andrzejewska - Czernek:
   • Produkty porównywalne jako przedmiot zakazu dyskryminacji podatkowej towarów
  • Maciej Chrzan:
   • Problem dyskryminacji odwrócopnej w sferze podatków bezpośrednich w europejskim prawie wspólnotowym
 • Materiały:
  • Projekt przepisów ordynacji podatkowej
 • Informacje:
  • Posiedzenie Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, 15 maja 2001
  • Ogólnopolska Konferencja Studencka 'Międzynarodowe i Europejskie Prawo
  • Podatkowe" Łódź, grudzień 2001

Numer 1

 • Artykuły:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Wykładnia celowościowa w prawie podatkowym
  • Włodzimierz Nykiel, Anna Nykiel:
   • Ulgi i zwolnienia podatkowe w ustawie o dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej
  • Michał Balcerzak, Adam Zalasiński:
   • Sądowo-administracyjna kontrola decyzji podatkowych a prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka)
  • Mirosław Kośmider:
   • Gromadzenie przez organy podatkowe informacji objętych tajemnicą bankową a prawo do prywatności
  • Monika Bogucka:
   • Księga podatkowa jako instrument ochrony praw podatnika w procesie ujawniania kwoty podatku
  • Adam Zalasiński:
   • Harminizacja opodatkowania dochodów z oszczędności w formie płatności z tytułu odsetek - uwagi na tle projektu Dyrektywy Radt
  • Izabela Pietrzak:
   • Problematyka opodatkowania dochodów z serwera internetowego
  • Mariusz Gumola:
   • Advance pricing agreements
  • Agnieszka Kubiak:
   • Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego oraz określająca wysokość zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości (problemy praktyczne)
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski:
   • Podatkowoprawne aspekty nowacji
  • Jarosław Hałoń:
   • Niedostateczna kapitalizacja

Numer 2

 • Artykuły:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Współczesne problemy organizacji i działania administracji podatkowej na świecie
  • Wojciech Adamczyk, Marcin Panek:
   • Zasady opodatkowania usług podatkiem VAT w Unii Europejskiej i w Polsce
  • Adam Zalasiński:
   • Pojęcie i rodzaje dyskryminacji w europejskim prawie podatkowym
  • Ziemowit Kukulski:
   • Przepisy ograniczające niedostateczną kapitalizację a umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - wybrane zagadnienia
  • Robert Nowakowski:
   • Stosowanie hybrydowych instrumentów finansowania przez spółki - zagadnienia podatkowe
  • Mirosław Kośmider:
   • Tajemnica skarbowa a informacje pochodzące z banków i innych instytucji finansowych
  • Karolina Karpus:
   • Francuskie związki międzygminne i ich władztwo podatkowe
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski:
   • Warunki stosowania stawki 0% podatku od towarów i usług do usług dotyczących importu
 • Doktorat honoris causa:
  • Prof. HUBERT HAMAEKERS DOKTOREM honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego
  • Wystąpienie Profesora Huberta Hamaekersa na uroczystości z okazji nadania Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 24 maja 2002 roku

Numer 3/4

 • Artykuły:
  • Adam Biegalski:
   • Eliminacja ekonomicznego podwójnego opodatkowania w związku z korektą dochodów (zysków) przedsiębiorstw powiązanych w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów Konwencji Arbitrażowej
  • Ireneusz Korczyński:
   • Leasing a podatek od towarów i usług
  • Ewa Prejs:
   • Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości na tle dyrektyw wspólnotowych w zakresie podatków bezpośrednich
  • Izabela Andrzejewska-Czernek:
   • Opodatkowanie prywatnego użytku towarów w świetle przepisów VI Dyrektywy VAT
  • Witold Szczerek:
   • Rachunek podatku dochodowego w projektach sprawozdań rachunkowości podatkowej dla potrzeb zarządzania przez podatki
 • Opinie:
  • Włodzimierz Nykiel:
   • Kilka uwag w sprawie ustawy z dnia 26 września 2002r. o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy
  • Anna Nykiel, Włodzimierz Nykiel:
   • Odliczanie podatku naliczonego w sytuacji, w której stroną umowy sprzedaży nieruchomości był jednen z małżonków, a faktury wystawiono na dwóch współmałżonków
 • Informacje:
  • V Ogólnopolska Konferencja Studencka "Podatki - Prawo podatkowe - Gospodarka", Łódź, grudzień 2002

Numer 1

 • Artykuły:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Wykładnia prawa podatkowego w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii, w Irlandii Północnej oraz w Republice Irlandii
  • Małgorzata Pyziak-Szafnicka:
   • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez potršcenie
  • Bogumił Brzeziński, Marek Kalinowski:
   • Agio w spółce z ograniczonš odpowiedzialnością w świetle przepisów o podatku dochodowym (przyczynek do stosowania analogii w prawie podatkowym)
  • Ireneusz Mirek
   • Implementacja postanowieś Wspólnotowej Dyrektywy Parent-Subsidiary w austriackim prawie podatkowym
  • Dariusz Strzelec:
   • Szacowanie podstawy opodatkowania -analiza zmian wprowadzonych w ustawie Ordynacja podatkowa nowelą z dnia 12 września 2002 r.
  • Maciej Chrzan:
   • Selektywność środka podatkowoprawnego jako element konstytutywny zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w europejskim prawie wspólnotowym. Implikacje dla Polski
  • Michał Maliszewski:
   • Metody określania cen transferowych w prawie podatkowym Stanów Zjednoczonych
 • Opinie:
  • Jan de Goede:
   • Integracja europejska a prawo podatkowe

Numer 2/3

 • Artykuły:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Ordynacja podatkowa a zagadnienia techniki legislacyjnej
  • Adam Mariański:
   • Sukcesja podatkowa - podstawy i zakres (wybrane zagadnienia)
  • Janusz Orłowski:
   • Zgodność z prawem decyzji i postanowień uznaniowych w sprawach podatkowych
  • Dominik Mączyński:
   • Polska akcyza na tle regulacji europejskich
  • Andrzej Kabat, Adam Biegalski:
   • Charakter prawny i stosowanie procedury wzajemnego porozumiewania w międzynarodowych umowach podatkowych (art. 25 ust. 1 i 2 Modelu Konwencji OECD)
  • Krzysztof Lasiński-Sulecki:
   • Stały zakład w Szóstej Dyrektywie VAT i orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Bogumił Brzeziński, Adam Zalasiński:
   • Wykładnia prawa podatkowego w Australii
  • Anna Brzezińska:
   • Karta Praw Podatnika w Australii
  • Robert Korgól:
   • Ugoda pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem w amerykańskim prawie podatkowym
  • Michał Maliszewski:
   • Obowiązki podmiotów powiązanych w amerykańskim prawie podatkowym

Numer 4

 • Artykuły:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Prawo materialne czy procedura podatkowa - dylemat kwalifikacji art. 24b Ordynacji podatkowej
  • Adam Zalasiński:
   • Podatkowe traktowanie stałych zakładów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Robert Korgól:
   • Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego poprzez zawarcie kompromisu w prawie podatkowym USA
  • Magdalena Magrian:
   • Pojęcie unikania opodatkowania w świetle doktryny francuskiej i orzecznictwa sądów
  • Agnieszka Leszczyńska:
   • Wykładnia krajowego prawa podatkowego w świetle wymagań prawa wspólnot europejskich
  • Bogumił Brzeziński:
   • Wybrane problemy ustalania wartości rynkowej akcji spółek dla celów podatkowych
  • Paweł Łabno:
   • Problem "zatrzymania" dywidendy w spółce kapitałowej (przykład sporu wokół wykładni przepisów prawa podatkowego)
 • Opinie:
  • Ireneusz Mirek:
   • Zwolnienia stowarzyszeń z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych - Studium przypadku
 • Materiały:
  • Projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej dotyczący wiążącej informacji podatkowej oraz interpretacji Ministra Finansów w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w Polsce
 • Informacje:
  • Posiedzenie Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, 1 lipca 2003 r
  • VI Ogólnopolska Konferencja Studencka "Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce", Łódź, grudzień 2003

Numer 1/2

 • Artykuły:
  • Agnieszka Leszczyńska:
   • Europejska konwencja o Ochronie Praw Człowieka oraz Podstawowych Wolności jako instrument ochrony praw podatnika
  • Karolina Karpus:
   • Stanowisko OECD odnośnie problemu szkodliwej konkurencji podatkowej
  • Adam Zalasiński:
   • Zmiana dyrektywy Rady 90/435 z dnia 23 lipca 1990 roku w sprawie wspólnego systemu podatkowego stosowanego w odniesieniu do spółek dominujących i spółek zależnych różnych Państw Członkowskich
  • Adam Nita:
   • Przedawnienie uprawnień wierzyciela podatkowego w stosunku do podatnika - charakter instytucji oraz konsekwencje jej zastosowania
  • Ireneusz Mirek:
   • Księgowość dla celów podatkowych oraz zakres stosowania zryczałtowanego podatku dochodowego od działalności gospodarczej w Niemczech i Austrii
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Argumentum ad structuram w praktyce wykładni prawa podatkowego
  • Edyta Pietrasiewicz:
   • Opodatkowanie umowy podziału majątku wspólnego

Numer 3

 • Artykuły:
  • Adam Kucharski:
   • "Metodologiczny status nauki prawa podatkowego w świetle prób wyodrębnienia prawa podatkowego jako gałęzi prawa"
  • Adam Mariański:
   • Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym a tendencje orzecznicze
  • Bogumił Brzeziński:
   • "Uwagi o sytuacji prawnej spółki (osoby prawnej) nabywającej oddział (zakłąd) innej osoby prawnej"
  • Agnieszka Bień - Kacała:
   • "Koszty sądowe jako danina publiczna. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 maja 2003 (P 21/01) "
  • Karol Kościński:
   • "Rola Rzecznika Praw Obywatelskich w tworzeniu i wykładni prawa podatkowego"
  • Jarosław Grabarczyk:
   • "Nieodpłatne świadczenia jako przychody podlegające podatkowi dochodowemu"
  • Ireneusz Mirek:
   • "Implementacja Dyrektywy Parent-Subsidiary w prawie niemieckim''
  • Adam Zalasiński:
   • "Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a problem standardu najwyższego uprzywilejowania w europejskim prawie wspólnotowym"
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński, Wojciech Morawski:
   • Korekta deklaracji podatkowej w podatku od towarów i usług po zakończeniu kontroli podatkowej
 • Materiały:
  • Stanowisko Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w sprawie nowych unormowań dotyczących interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników i inkasentów
 • Informacje:
  • VII Ogólnopolska Konferencja Studencka "Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce", Łódź, grudzień 2004

Numer 4

 • Artykuły:
  • Marek Zirk - Sadowski:
   • Transformacja prawa podatkowego a jego wykładnia
  • Bogumił Brzeziński:
   • Wykładnia prawa podatkowego i orzekanie w sprawach podatkowych w państwach anglosaskich
  • Marek Kalinowski:
   • Wykładnia prawa podatkowego we Francji
  • Marek Kalinowski:
   • Wykładnia prawa podatkowego w Belgii
  • Ireneusz Mirek:
   • Kwestia gospodarczego sposobu rozpatrywania prawa podatkowego i nadużycia możliwości kształtowania stosunków w prawie podatkowym Austrii, Szwajcarii i Niemiec
  • Tomasz Kardach:
   • Wykładnia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania - wybrane zagadnienia
  • Włodzimierz Nykiel:
   • Wykładnia prawa podatkowego wewnętrznego, międzynarodowego i prawa podatkowego Unii Europejskiej (wybrane zagadnienia)

Numer 1

 • Artykuły:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Koncepcja praw podatnika i ich ochrony jako przedmiot badań naukowych
  • Ryszard Sowiński:
   • Zasada swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym na tle pozostałych dziedzin prawa procesowego
  • Krzysztof Radzikowski:
   • Budowa i funkcje uzasadnienia decyzji podatkowej
  • Adam Kucharski:
   • Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług obrotu prawami spółdzielczymi (wybrane zagadnienia)
  • Marta Malicka, Adam Zalasiński:
   • Rola oficjalnego Komentarza do Modelu Konwencji OECD w interpretacji umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania opartych na tym Modelu
 • Materiały:
  • Robert Korgól: Opodatkowanie odszkodowania za szkodę na osobie w USA i Kanadzie

Numer 2

 • Artykuły:
  • Jan Paweł Tarno:
   • Odrzucenie skargi kasacyjnej
  • Tomasz Świetlikowski:
   • Mediacja w postępowaniu sądowoadministraqcyjnym w ujęciu praktycznym
  • Bogumił Brzeziński, Marian Masternak:
   • Dokument sporządzony w języku obcym jako dowód w postępowaniu kontrolnym, jurysdykcyjnym i czynnościach sprawdzających
  • Krzysztof Lasiński- Sulecki:
   • Zakaz podatkowej dyskryminacji produktów w art. 90 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską
  • Patrycja Kurowska:
   • Problemy interpretacyjne w aspekcie tworzenia prawa podatkowego
  • Łukasz Łukawski:
   • Zasady ustalenia wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług w świetle regulacji dotyczących cen transferowych
 • Informacje:
  • Posiedzenie Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych 11 maja 2005 r.

Numer 3/4

 • Artykuły:
  • Przemysław Krzykowski: 
   • Urzędowe interpretacje prawa podatkowego a system źródeł prawa
  • Marcin Lis: 
   • Obowiązek zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (wybrane problemy)
  • Bogumił Brzeziński: 
   • Kilka uwag o ekspertyzie prawnej w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
  • Adam Kucharski: 
   • Przeniesienie prawa do rozporządzenia gruntem jak właściciel w podatku od towarów i usług
  • Katarzyna Szaniawska: 
   • Problem kwalifikacji pojęć prawnych w międzynarodowym prawie podatkowym
  • Mariusz Sobuś: 
   • Uwarunkowania polityczne reform podatkowych w Stanach Zjednoczonych

Numer 1

 • Artykuły:
  • Cristina Gracia-Herrera, Pedro M. Herrera:
   • Od Big Bang do czarnej dziury (refleksje nad orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym podatków bezpośrednich)
  • Danuta Branecka, Adam Zalasiński:
   • Zakres czasowy działalności gospodarczej - problem wykładni art. 4 szóstej Dyrektywy VAT w świetle zasady neutralności
  • Małgorzata Sęk:
   • Interpretacje prawa podatkowego w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej
  • Adam Nita, Barbara Nita, Andrzej R. Światłowski:
   • Odpowiedzialność karna doradcy podatkowego za błędy w składanych deklaracjach podatkowych
 • Materiały:
  • Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi:
   • Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2005
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński:
   • O pewnym przypadku niekompletności przepisów prawa podatkowego
 • Informacje:
  • Ogólnopolska Konferencja Studencka: "Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce", Łódź, grudzień 2005

Numer 2

 • Artykuły:
  • Izabela Andrzejewska-Czernek:
   • Wykładnia językowa prawa podatkowego Wspólnoty Europejskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Agnieszka Leszczyńska:
   • Ulgi i zwolnienia podatkowe w świetle zasady sprawiedliwości podatkowej
  • Martyna Świercz:
   • Sądowe ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku pranego lub prawa z powództwa organu podatkowego (art. 199a § 3 Ordynacji podatkowej"
  • Dagmara Dominik:
   • Parę refleksji nad sankcją VAT
  • Mariusz Sobuś:
   • Projekty nowych konstrukcji podatkowych w Stanach Zjednoczonych

Numer 3/4

 • Artykuły:
  • Bożena Szczurek:
   • Prawa podatnika i ich ochrona w państwach OECD
  • Joanna Rusek:
   • Uwagi o charakterze prawnym instytucji płatnika
  • Piotr Pietrasz:
   • Konstytucyjne przesłanki opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów
  • Martyna Świercz:
   • Sprzedaż nieruchomości bez wymaganej formy aktu notarialnego a podatek od towarów i usług
  • Krzysztof Lasińdski-Sulecki:
   • Akcyzy od produktów energetycznych i energii elektrycznej w Dyrektywie 2003/96/WE a podatki ekologiczne
  • Adam Zalasiński:
   • Podatkowe skutki konwersji pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez udziałowca - niezgodność polskich przepisów z prawem WE
  • Anna Flotyńska:
   • Zienność przepisów prawnych dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński, Dariusz Malinowski:
   • Wniesienie do spółki wierzytelności tytułem aportu w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
  • Bogumił Brzeziński:
   • O niektórych aspektach zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych

Numer 1

 • Artykuły:
  • Dariusz Niestrzębski:
   • Ewolucja pojęcia kosztów uzyskania przychodów.
  • Andrzej Gomułowicz:
   • Koszt podatkowy - zasady i kontrowersje.
  • Ewa Walińska, Adam Mariański:
   • Koszty w prawie bilansowym i podatkowym - pojęcie i zasady ich uznawania w zysku i dochodzie.
  • Dariusz Strzelec:
   • Usługi niematerialne - problemy dowodowe a możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów podatkowych.
 • Opinie:
  • Bogumił Brzeziński:
   • Przypadek zastosowania analogii iuris w prawie podatkowym

Numer 2

 • Artykuły:
  • Krzysztof Radzikowski:
   • Klauzula obejścia prawa podatkowego a pozorność czynności prawnej.
  • Adam Mariański:
   • Ciężar dowodów w podatkach dochodowych.
  • Martyna Świerszcz:
   • Zakaz utrzymywania i wprowadzania podatków obrotowych innych niż podatek od wartości dodanej w świetle artykułu 401Dyrektywy 2006/112/WE.
  • Agnieszka Leszczyńska:
   • Europejska Konwencja Praw Człowieka a prawo podatnika do swobody poruszania się - sprawa Riener przeciwko Bułgarii.
  • Piotr Wołkowicz:
   • Prawnopodatkowe aspekty umowy cash poolingu w Polsce.
 • Opinie:
  • Krzysztof Lasiński-Sulecki:
   • Dopuszczalność opodatkowania akcyzą wyrobów skradzionych jako nadmiernych ubytków pod rządami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
 • Informacje:
  • IX Ogólnopolska Konferencja Studencka, pt. "Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce". Łódź, 5 grudnia 2006.

Numer 3/4

 • Artykuły:
  • Marek Kalinowski, Włodzimierz Nykiel:
   • Wykładnia przepisów dotyczących podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Dariusz Gibasiewicz:
   • Zasada neutralności w podatku od wartości dodanej w orzecznictwie ETS - krótka charakterystyka pojęcia na podstawie wybranych orzeczeń.
  • Krzysztof Lasiński-Sulecki:
   • Obszary potencjalnej niezgodności polskich przepisów akcyzowych z prawem wspólnotowym w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Wybrane zagadnienia
  • Marek Kalinowski:
   • Zbycie przedsiębiorstwa w świetle przepisów prawa krajowego i prawa wspólnotowego
  • Ireneusz Mirek:
   • Wpływ orzecznictwa ETS na konstrukcje podatków od samochodów w krajach UE w aspekcie zakazu dyskryminacji wyrobów z art. 90 TWE

Nr 1/2008

Artykuły:

 1. Agnieszka Bielska-Brodziak
  Wykładnia systemowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych
 2. Adam Mariański
  O potrzebie wzmocnienia ochrony prawnej podatnika w trakcie postępowań podatkowych
 3. Marta Uss
  Pojęcie i rola kontekstu w interpretacji bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 4. Adam Biegalski
  Badanie cen stosowanych w transakcjach przedsiębiorstw powiązanych a standard pełnej konkurencji (standard ceny wolnorynkowej) - zagadnienia ogólne
 5. Agnieszka Leszczyńska
  Prawo podatnika do ochrony danych osobowych w świetle kompetencji organu podatkowego do ujawnienia tajemnicy skarbowej

Informacje:

 • Konferencja "Stan prawa podatkowego w Polsce i jego perspektywy" - 10 grudnia 2007 r.

Nr 2/2008

Artykuły:

 1. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
  Raport generalny dotyczący ochrony praw podatnika
 2. Antonio Uricchio
  Rozwój technologiczny i opodatkowanie: tak zwany "podatek od bitów"
  (bit tax). Perspektywy reformy opodatkowania internetu
 3. Artur Bubrowiecki
  O potrzebie rekonstrukcji koncepcji stałego zakładu .

Materiały:

 • Bogumił Brzeziński
  Deklaracja Praw Podatnika (propozycja systematyzacji tez)
  Deklaracja Praw Podatnika (Projekt)
  Pierwszy Protokół do Deklaracji Praw Podatnika

Nr 3-4/2008

Artykuły:

 1. Agnieszka Bielska-Brodziak
  Wykładnia celowościowa prawa podatkowego według orzecznictwa sądów administracyjnych
 2. Bogumił Brzeziński
  Reformy podatkowe (zagadnienia teorii i praktyki)
 3. Agnieszka Olesińska
  Rozliczenie podatku dochodowego od osób fi zycznych po śmierci podatnika
 4. Mariusz Popławski
  Opodatkowanie związane z władaniem gruntami przez przedsiębiorców - wybrane problemy
 5. Karol Kościński
  Specyfika tworzenia elektronicznej administracji podatkowej i niektóre bariery jej rozwoju w Polsce
 6. Marta Uss
  Cele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Informacje

 • XI Ogólnopolska Konferencja Studencka pt. "Prawo podatkowe a rozwój gospodarki" - Łódź, 9 grudnia 2008

Nr 1/2009

Artykuły:

 1. Bogumił Brzeziński
  Zasady związane z prawem podatkowym (zarys problematyki)
 2. Dariusz Strzelec
  Naruszenia przepisów postępowania podatkowego
 3. Justyna Siemieniako
  Charakter prawny decyzji w sprawie porozumienia (art. 21i ordynacji podatkowej)
 4. Marta Uss
  Modele Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania
 5. Magdalena Kowalska
  Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów
 6. Tomasz Oczkowski
  Oszustwo podatkowe - wybrane zagadnienia

Opinie:

 • Agnieszka Olesińska
  Zmiana zasad odpowiedzialności wspólników i członków zarządu spółek - zagadnienia intertemporalne

Nr 2/2009

Artykuły:

 1. Ireneusz Nowak
  Zasada dwuinstancyjności a ochrona praw podatnika
 2. Łukasz Maszewski, Wojciech Morawski
  Wpływ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania na zakres nieograniczonego obowiązku podatkowego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych
 3. Ziemowit Kukulski
  Klauzula zwalniająca odsetki w związku z pożyczką udzieloną przez bank zagraniczny w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę
 4. Michalina Duda, Janusz Orłowski
  Odpowiedzialność członków organu zarządzającego osoby prawnej za zaległość z tytułu dodatkowego zobowiązania w podatku od towarów i usług

Opinie

 • Bogumił Brzeziński
  Przyczynek do analizy formalizmu prawa podatkowego
 • Anna Kiereś
  Przychody ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych w specjalnych strefach ekonomicznych

Nr 3-4/2009

Artykuły

 1. Adam Bartosiewicz
  Pojęcie podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej
 2. Paweł Majka
  Teoretyczne problemy delimitacji sankcji za naruszenie prawa podatkowego
 3. Leszek Kleczkowski
  Pojęcie dochodu w polskim prawie podatkowym
 4. Michał Wilk
  Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania (CCCTB) jako wyraz harmonizacji podatków bezpośrednich
 5. Izabela Andrzejewska-Czernek
  Zastosowanie przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wnioskowania przez analogię w wykładni wspólnotowego prawa podatkowego
 6. Hanna Filipczyk, Joanna Gałęza
  Wymiana udziałów - wybrane problemy implementacji Dyrektywy o fuzjach do polskiego porządku prawnego

 

Nr 1/2010

Artykuły

 1. Robert Jurkiewicz
  Sankcyjny stosunek podatkowoprawny i wymiar sankcji podatkowych
 2. Bartłomiej Biga
  Kierunkowe dyrektywy wyboru a uznanie administracyjne w kontekście przewidywalności rozstrzygnięć organów podatkowych
 3. Marta Bandzmer
  Status podatkowoprawny spółek osobowych w świetle międzynarodowego prawa podatkowego
 4. Błażej Kuźniacki
  Treaty shopping jako mechanizm unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym
 5. Rafał Aleksander Nawrot
  Problematyka prawna oraz metody przeciwdziałania szkodliwej konkurencji podatkowej w kwalifikowanej postaci
 6. Karol Kościński
  Tworzenie elektronicznej administracji podatkowej - strategia, metody, rezultaty (na przykładzie Danii)

Informacje

 • XII Ogólnopolska Konferencja Studencka pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych" - Łódź, 15 XII 2009 r.

Nr 2/2010

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
  Zakres czasowy ochrony przysługującej adresatowi interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej zdarzeń przyszłych w razie jej zmiany
 2. Ireneusz Nowak
  Gromadzenie materiału dowodowego przez organy podatkowe
 3. Dominik Gajewski
  Zjawisko dualizmu podmiotowości podatkowej holdingów
 4. Agnieszka Olesińska
  Konstrukcja i funkcjonowanie klauzuli ogólnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania w prawie podatkowym Kanady
 5. Michał Budnicki
  Zwolnienia podatkowe w prawie dyplomatycznym

Nr 3-4 /2010

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński
  Zagadnienie wykładni prawa podatkowego w kontekście członkostwa Polskiw Unii Europejskiej. Wykładnia prounijna
 2. Annette Bussmann
  Wpływ orzecznictwa ETS na wykładnię umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
 3. Magdalena Budziarek
  Charakter prawny poboru podatku przez płatnika
 4. Anna Mazur, Jolanta Kowalczyk
  Obowiązek sporządzania i przekazywania informacji podatkowych
 5. Błażej Kuźniacki
  Norweskie doktryny orzecznicze skierowane przeciwko unikaniuopodatkowania
 6. Marta Bandzmer
  Opodatkowanie transgranicznego przeniesienia siedziby spółki kapitałowej

Opinie

 1. Bogumił Brzeziński
  Szaleństwo opodatkowania nieodpłatnych świadczeń

Informacje

 1. Małgorzata Sęk
  Sprawozdanie z XII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP) w Leuven w Belgii

Nr 1 /2011

Artykuły

 1. Marek Kalinowski
  Zgodność z Konstytucją przepisów nakładających obowiązek uzyskania oświadczeń od nabywcy oleju o jego przeznaczeniu na cele opałowe
 2. Marek Kalinowski, Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Znaczenie prawa Unii Europejskiej dla wykładni przepisów dotyczących oświadczeń nabywców oleju opałowego – wybrane problemy
 3. Katarzyna Klimkiewicz
  Regulacje podatkowe odnośnie oświadczeń paliwowych. Argumentacja organów w zakresie kwestionowania oświadczeń
 4. Tomasz Kolanowski
  Sądowa kontrola decyzji związanych z oświadczeniami paliwowymi

Opinie

 1. Maciej Pikuła
  Business lunch a koszty uzyskania przychodów

Materiały

 1. Bogumił Brzeziński, Włodzimierz Nykiel
  Stan prawa podatkowego w Polsce. Raport 2010

Informacje

 1. Ireneusz Nowak
  IV Letnie Warsztaty Doktoranckie „Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych”
 2. Michał Wilk
  XIII Ogólnopolska Konferencja Studencka pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych” – Łódź, 14 grudnia 2010 r.

Nr 2 /2011

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński
  Zagadnienie domniemania pierwszeństwa języka prawniczego wobec języka powszechnego przy wykładni prawa podatkowego
 2. Ilona Waksmundzka
  Sądowa kontrola indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zagadnienia wybrane
 3. Aneta Szymczak
  Determinanty kształtowania pojęcia nadpłaty podatkowej
 4. Przemysław Ostojski
  Zabezpieczenie jurysdykcyjne w polskim prawie podatkowym
 5. Izabela Andrzejewska-Czernek
  Przepisy przejściowe dotyczące zmian stawek VAT w odniesieniu do umów długoterminowych
 6. Mieszko Łukaszewicz
  Dżizja i haracz – historyczne podatki muzułmańskie

Informacje

Nadanie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego profesorowi Bogumiłowi Brzezińskiemu


Nr 3 /2011

Artykuły

 1. Adam Bartosiewicz
  Podatnik podatku od towarów i usług. Próba rekonstrukcji pojęcia
 2. Adam Nita
  Zaliczka podatkowa jako zobowiązanie podatkowe w podatkach dochodowych
 3. Bogumił Brzeziński
  O nadużyciu artykułu 82 § 2 Ordynacji podatkowej i jego procesowych skutkach
 4. Dominik Gajewski
  Zasada sprawiedliwości a opodatkowanie holdingów
 5. Mieszko Łukaszewicz
  Podatek zakat - instytucja, powstanie i ewolucja do czasów współczesnych

Opinie

 1. Krzysztof Lasiński-Sulecki
  Ochrona adresata interpretacji indywidualnej nieuwzgledniającej stanowiska wnioskodawcy

Nr 4 /2011

Artykuły

 1. Ewa Prejs
  Granice suwerenności państw członkowskich UE w sferze podatków bezpośrednich
 2. Maja Chodacka
  Skuteczność czynnosci prawnej a ocena waznosci umowy w świetle art. 199a Ordynacji podatkowej
 3. Bartłomiej Biga
  Dyskrecjonalny i swoisty charakter interpretacji prawa podatkowego w sprawach indywidualnych
 4. Alicja Brodzka
  Przyszłość (nie)uczciwej konkurencji podatkowej

Opinie

 1. Agnieszka Olesińska
  Doręczenia pism w postępowaniu podatkowym - wybrane zagadnienia
 2. Bogumił Brzeziński
  Opłata dystrybucyjna w grupie spółek jako koszt uzyskania przychodów

Informacje

Międzynarodowa konferencja: "Tax Aspects of Research and Development
- Towards More Sustainable development in the EU"
Łódź, 16 grudnia 2011

Nr 1 /2012

Artykuły

 1. Adam Nita
  Konsensualne kształtowanie powinności podatkowej w wyniku wyboru opcji podatkowej
 2. Hanna Filipczyk
  Normatywne podstawy postulatu pewności stosowania prawa podatkowego
 3. Bogumił Brzeziński
  Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. Kilka refleksji na tle ewolucji systemu prawa
 4. Anna Marzec
  Wykładnia językowa w prawie podatkowym - prymat czy wyłączność?
 5. Marek Kalinowski
  Lokalne władztwo podatkowe a unijne zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom
 6. Magdalena Górska
  Możliwość wyboru sposobu opodatkowania przez spółki we francuskim prawie podatkowym

Informacje

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Studentów pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego
w sprawach podatkowych" - Łódź, 13 grudnia 2011 r.


 

Nr 2 /2012

Artykuły

 1. Paweł Wójciak
  Aspekt prawotwórczy uchwały NSA w sprawie tzw. pakietów medycznych
 2. Paweł Pankiewicz, Michał Pankiewicz
  Kontrowersje wokół opodatkowania usług związanych z nieruchomościami podatkiem od towarów i usług
 3. Błażej Kuźniacki
  Unikanie opodatkowania przez wykorzystanie kontrolowanych spółek zagranicznych
 4. Anna Kiereś
  Dochód a strata – determinanty pomocy publicznej z tytułu prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 5. Agnieszka Hanaczewska
  Umowa składu konsygnacyjnego a magazyn konsygnacyjny – kilka uwag terminologicznych

Informacje

Eucotax
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych" – Łódź, 13 grudnia 2011 r.
Profesor Johannes de Goede został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej

 


 

Nr 3 /2012

Artykuły

 

 1. Elżbieta Żuchaj
  Zasada sprawiedliwości społecznej na przykładzie szwedzkiej i polskiej polityki podatkowej w dobie kryzysu
 2. Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
  Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych zbycia udziałów (akcji) spółce w celu umorzenia
 3. Małgorzata Sęk
  Funkcje zharmonizowanej regulacji miejsca powstania obowiązku podatkowego we wspólnym systemie podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej
 4. Przemysław Pest
  Ocena sprawiedliwości podatków w pytaniach ankietowych

 


 

Nr 4/2012

Artykuły

 

 1. Marek Kalinowski
  Kilka uwag o pojęciu obowiązku i zobowiązania podatkowego w Ordynacji podatkowej z 1934 roku
 2. Leszek Kleczkowski
  Definicja kosztów uzyskania przychodów jako klauzula generalna
 3. Aneta Szymczak
  Zaliczenie nadpłaty – rozwiązania modelowe
 4. Agnieszka Pabiańska
  Ochrona praw podatnika w kontekście międzynarodowej wymiany informacji podatkowych
 5. Ewa Prejs
  Klauzula zawieszająca a prawo do korzystania z podatkowej pomocy publicznej w formie zwolnienia w podatku od nieruchomości
 6. Jowita Pustuł
  Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów usług wykonywanych na rzecz spółek powiązanych (cost sharing agreement)
 7. Wojciech Morawski
  Ewolucja orzecznictwa sądów belgijskich dotyczącego ochrony interesów jednostki działającej w zaufaniu do urzędowej interpretacji prawa podatkowego
 8. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
  Możliwość opodatkowania jako dochodu z nieujawnionych źródeł dochodu wykazanego w skorygowanym zeznaniu podatkowym, gdy należny podatek nie został zapłacony
 9. Radomir Kolendowicz
  Podmiotowość podatkowoprawna przy konstrukcji łącznego opodatkowania dochodów małżonków

 

 

Nr 1/2013

Artykuły

 

 1. Adam Nita
  Porozumienia w prawie podatkowym – konsensualne ustalenia i współpraca w procesie wymiaru podatku
 2. Małgorzata Sęk
  Wspólna regulacja miejsca powstania obowiązku podatkowego w ewoluującym wspólnym systemie podatku od wartości dodanej Unii Europejskiej
 3. Alicja Brodzka
  Dobre rządy podatkowe w Unii Europejskiej – perspektywy rozwoju
 4. Marcin Rząsa
  Oszustwa w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 5. Marek Szymała
  Ciężar dowodu w postępowaniu w sprawie opodatkowania dochodów nieujawnionych

 


 

Nr 2/2013

Artykuły

 

 1. Marek Kalinowski
  Pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego w przepisach ogólnych polskiego prawa podatkowego w okresie powojennym
 2. Adam Bartosiewicz
  Podmiot obciążony podatkiem w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia (reverse charge) – uwagi na tle konstrukcji prawnej podatku
 3. Monika Laskowska
  Zasada arm's length w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
 4. Jowita Pustuł
  Podatkowoprawne konsekwencje umowy o podziale kosztów prac badawczo-rozwojowych dotyczących grupy spółek powiązanych (cost sharing agreement)
 5. Paweł Selera
  Decyzje wykonawcze Rady odnoszące się do podatku od towarów i usług a traktatowa zasada proporcjonalności
 6. Marta Bandzmer
  Podwójne nieopodatkowanie spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym

 

 


 


 

Nr 3/2013

 

Artykuły

 1. Marek Kalinowski
  Kilka uwag o definiowaniu podstawy opodatkowania
 2. Maciej Dudzic
  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania a zasada suwerenności państwa w sprawach podatkowych
 3. Agnieszka Leszczyńska-Rydlewska
  Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach podatkowych wydane w roku 2010
 4. Adam Nita
  Odpowiedzialność podatkowa małżonka podatnika pozostającego we wspólności majątkowej – przesłanki i ograniczenia
 5. Marcin Rymaszewski
  Elementy prawotwórcze w orzeczeniach sądów administracyjnych odnoszących się do faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane

 

Recenzje

Bogumił Brzeziński
Preferencje podatkowe w Polsce. Nr 3

 

Informacje

100. Konferencja podatkowa Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych

 

 


 

Nr 4/2013

 

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
  Standardy, trendy i wyzwania legislacji podatkowej. Raport generalny konferencji „Tax Legislation: Legal Standards, Trends and Challenges"
 2. Marcin Rymaszewski
  Zasada sprawiedliwości proceduralnej w postępowaniu podatkowym
 3. Jan Szczepański
  Unikanie opodatkowania dochodu w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 4. Agnieszka Leszczyńska-Rydlewska
  Analiza orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanych w 2011 roku w sprawach podatkowych
 5. Bogumił Brzeziński
  Podatki a etyka. Refl eksje na kanwie lektury książki Andrzeja Gomułowicza

 

Informacje

 1. Międzynarodowa konferencja CDiSP TAX LEGISLATION: LEGAL STANDARDS, TRENDS, CHALLENGES
 2. Lista recenzentów zewnętrznych oceniających teksty zgłoszone do publikacji Kwartalniku Prawa Podatkowego

Nr 1/2014

 

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński
  O zjawisku nadużycia prawa podatkowego przez administrację podatkową
 2. Ziemowit Kukulski
  Bilateralne umowy podatkowe o unikaniu podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osiąganych przez osoby fizyczne w polskiej praktyce traktatowej
 3. Hanna Filipczyk
  Program poprawnego rozliczenia opartego na współpracy (cooperative compliance) jako instrument zwalczania unikania opodatkowania
 4. Agnieszka Leszczyńska-Rydlewska
  Wybrane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach podatkowych (2012 rok)
 5. Marcin Rymaszewski
  Instytucja przesłuchania świadka na tle inkwizycyjnego modelu postępowania podatkowego

 

Informacje

O treści raportu końcowego zespołu osób zaproszonych do prac przygotowawczych dla stworzenia projektu ordynacji podatkowej (Oprac. Bogumił Brzeziński)

 

 Nr 2/2014

 

Artykuły

 1. Ziemowit Kukulski
  Bilateralne umowy podatkowe zapobiegające podwójnemu opodatkowaniu spadków w polskiej praktyce traktatowej
 2. Paweł Mikuła
  Zasada proporcjonalności w orzecznictwie TSUE dotyczącym podatku od wartości dodanej
 3. Zbigniew Wójcik
  Szacowanie cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi – zasada najlepszej metody
 4. Jolanta Gorąca
  Przesłanki zaistnienia nadpłaty
 5. Jacek Obidowski
  Data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług w podatkach dochodowych

Recenzje
Marek Kalinowski, Przedmiot podatku (Bogumił Brzeziński)


Informacje
Sprawozdanie ze Zjazdu Katedr Prawa Finansowego i Katedr Prawa Podatkowego (oprac. Wojciech Bożek)

 

Nr 3/2014

 

Artykuły

 

 1. Jan Głuchowski
  Patriotyzm a podatki
 2. Claudia Fornari
  Unikanie opodatkowania i nadużycie prawa we włoskim prawie podatkowym
 3. Stefan Babiarz
  Ochrona praw spadkobierców podatnika w prawie podatkowym
 4. Ziemowit Kukulski
  Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym w polskiej praktyce traktatowej
 5. Adrian Stępień
  Kwalifikacja podatkowoprawna przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej w mikroinstalacji
 6. Maciej Dudzic
  Przegląd prac OECD związanych z BEPS w kontekście suwerenności państwa

 

Nr 4/2014

 

Artykuły

 

 1. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
  Stosowanie stawki 0% podatku od towarów i usług właściwej dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
 2. Paweł Borszowski
  Podstawy koncepcji regulacji zobowiązania podatkowego w Kodeksie podatkowym
 3. Paweł Selera
  Grupa podatkowa w niemieckim prawie podatkowym a możliwe kierunki zmian polskiego prawa podatkowego
 4. Ziemowit Kukulski
  Trendy w polskiej praktyce traktatowej przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (cz. I)
 5. Wojciech Jaworski
  Uzasadnienie progresji w opodatkowaniu dochodu – przegląd stanowisk
 6. Aneta Nowak-Piechota
  Współczesne systemy podatku dochodowego od osób fizycznych

Nr 1/2015

Artykuły

 

 1. Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
  Dopuszczalność żądania wydania przez doradcę podatkowego dokumentacji księgowej podatnika organom kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego poza procedurą kontroli podatkowej
 2. Stefan Babiarz
  Podatek od czynności cywilnoprawnych a przepisy o gospodarce nieruchomościami
 3. Ziemowit Kukulski
  Trendy w polskiej praktyce traktatowej po akcesji Polski do Unii Europejskiej
 4. Paweł Pankiewicz
  Aport do spółki prawa handlowego a podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług
 5. Paweł Grzybowski
  Czynności sprawdzające a postępowanie podatkowe
 6. Iwona Biernat-Baran
  Ochrona praw podatnika w świetle Konstytucji RP

 

Nr 2/2015

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Małgorzata Sęk
  Ogłoszenie upadłości a bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 2. Przemysław Ostojski
  Powołanie się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej albo nieodpłatnego nabycia prawa majątkowego
 3. Hanna Filipczyk
  Refleksje o przedmiocie podatku dochodowego
 4. Katarzyna Knawa
  Outsourcing w działalności banków w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i interpretacji art. 43 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług
 5. Katarzyna Bronżewska, Filip Majdowski
  Badania i rozwój - jak zwiększyć polską innowacyjność poprzez politykę podatkową?
 6. Michał Masior
  Wpływ uregulowań prawnopodatkowych na ochronę rodziny

Informacje

Michał Wilk, Wybrane problemy opodatkowania sektora bankowego – podatki dochodowe

 

Nr 3/2015

Artkuły

 1. Ziemowit Kukulski
  Praktyka traktatowa państw BRICS a bilateralne umowy podatkowe z Polską
 2. Rafał Aleksander Nawrot
  Wynagrodzenia dyrektorskie ze spółek maltańskich - unikanie czy uchylanie się od opodatkowania?
 3. Marcin Łoboda
  Pełnomocnictwo w Ordynacji podatkowej – nowe regulacje prawne
 4. Justyna Zając-Wysocka
  Wybrane aspekty refakturowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług
 5. Mateusz Langer
  Głos w sprawie partycypacji samorządu terytorialnego w podatkach państwowych
 6. Jakub Wirski
  Kwalifikacja przychodów nierezydentów z tytułu płatności za oprogramowanie i świadczenie usług Cloud Computingu

 

Opinie

Janusz Cichoń, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdania

Ireneusz Nowak, Sprawozdanie z VII Letnich Warsztatów Doktoranckich

 

Nr 4/2015

Artykuły

 1. Ziemowit Kukulski
  Taxation of Capital Investment Income in DTCs concluded by Poland with the Czech Republic, Hungary and Slovakia – Recent Developments
 2. Michal Radvan
  Taxation of Business Income in the Czech Republic
 3. Jakub Wirski
  Koncepcja ograniczonego obowiązku podatkowego w odniesieniu do usług niematerialnych w świetle orzecznictwa i zmiany przepisów od 1 stycznia 2017 r.
 4. Edgar Drozdowski
  Indywidualne interpretacje przepisów podatkowych – problemy natury prawnokonstytucyjnej i prakseologicznej
 5. Justyna Zając-Wysocka
  Konieczność wykazywania i badania statusu podatnika jako warunek weryfikacji prawidłowości rozliczeń VAT
 6. Błażej Kuźniacki
  Przepisy o kontrolowanych spółkach zagranicznych (CFC) w świetle międzynarodowego prawa publicznego
   

Sprawozdania

Bogumił Brzeziński, Włodzimierz Nykiel, Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów. Pierwszy rok działania (2014-2015).

 

Nr 1/2016

Artykuły

 1. Adam Mariański, Aleksandra Barwaniec
  Glosa do uchwały NSA z dnia 23 maja 2016 r. (II FPS 6/15)
 2. Michal Radvan
  Taxation of Employment Income in the Czech Republic
 3. Ziemowit Kukulski
  Klauzule ograniczające korzyści wynikające z bilateralnych umów podatkowych w polskiej praktyce traktatowej
 4. Radosław Rycielski
  Ujednolicenie zasad odpowiedzialności karnej skarbowej za posługiwanie się fakturą fikcyjną i fakturą nierzetelną w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT w aspekcie orzecznictwa sądowego
 5. Paweł Selera
  Odliczenie darowizn na rzecz kościoła od dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych – ewolucja regulacji prawno-podatkowych oraz kierunki wykładni
 6. Anna Nykiel-Mateo
  VAT Action Plan and its implementation

 

Nr 2/2016

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
  Konwersja wierzytelności na udziały – kwalifikacja prawna wkładów do spółek zagranicznych
 2. Stefan Babiarz
  Uprawnienia pasażerów lotów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub opóźnienia lotu. Wybrane zagadnienia administracyjnoprawne, cywilnoprawne i podatkowe
 3. Tomasz Kanty
  Zagadnienia dowodzenia w postępowaniu podatkowym a materiał postępowania karnego
 4. Bartosz Bacia
  Postulat neutralności opodatkowania transgranicznych dochodów kapitałowych z perspektywy prawa europejskiego
 5. Jakub Wirski
  Miejsce słuszności i innych ocen podstawowych w wykładni operatywnej prawa podatkowego
 6. Szymon Obuchowski
  Dowody przejęte do postępowania podatkowego z innych postępowań – perspektywa teoretyczna

 

Nr 3/2016

Artykuły

 1. Stefan Babiarz
  Ochrona zabytków w prawie administracyjnym. Wybrane zagadnienia
 2. Stefan Babiarz
  Ochrona zabytków w prawie podatkowym. Wybrane zagadnienia
 3. Michał Wilk, Jakub Wirski
  Skutki podatkowe połączenia przez przejęcie spółki osobowej przez spółkę kapitałową w podatku dochodowym
 4. Tomasz Hofman
  Ulga na złe długi a postępowanie upadłościowe
 5. Rafał Lipniewicz
  Test podstawowych celów transakcji a międzynarodowe unikanie opodatkowania – uwagi na tle Projektu BEPS
 6. Piotr Sekulski, Dominika Zielińska
  Zachowanie należytej staranności i dobra wiara podatnika w kontekście prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

 

 

 

Nr 4/2016

Artykuły

 1. Stefan Babiarz
  Skarga pauliańska jako instrument cywilnoprawny ochrony wierzytelności publicznoprawnych
 2. Magdalena Budziarek
  Obowiązki płatnika a opodatkowanie międzynarodowych transakcji gospodarki cyfrowej w świetle propozycji OECD w ramach projektu BEPS (wybrane zagadnienia)
 3. Dorota Jakubowska
  Znaczenie beneficial owner w kontekście kontraktów total return swap oraz futures. Analiza orzecznictwa sądów szwajcarskich z polskiej perspektywy
 4. Tan Yusen
  Evolution of Tax Purpose and the Relevance of Property Right Institution for Taxation on Forest
 5. Elżbieta Kozielec
  Wpływ bilansowych praw wyboru na wielkość obciążeń podatkiem dochodowym – rozważania z zakresu teorii i praktyki prawa podatkowego i bilansowego. Przypadek wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
 6. Piotr Owczarek
  Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych a wątpliwości dotyczące zasad grupowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi od 2017 r.

Nr 1/2017

Artykuły

 1. Adam Mariański, Alicja Michalak
  Glosa częściowo aprobująca do uchwały NSA z 17 listopada 2014r., II FPS 3/14
 2. Anna Nykiel-Mateo
  Towards the Definitive VAT System - Update on the Implementation of VAT Action Plan
 3. Małgorzata Sęk 
  Informal Economy and VAT
 4. Joanna Rusek 
  Rozwój koncepcji treści ekonomicznej (substance) w USA
 5. Filip Majdowski 
  Regulacje CFC w świetle pozostałych rekomendacji OECD z projektu BEPS
 6. Michał Gargul 
  Pojęcie spółki kapitałowej i opodatkowanie przekształcenia spółek kapitałowych w spółki osobowe na kanwie PCC

 

Nr 2/2017

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Ziemowit Kukulski
  Raport Generalny - Transformacja systemów podatkowych w państwach BRICS - 25 lat doświadczeń oraz wyzwania na przyszłość
 2. Jan Paweł Tarno
  Suma pieniężna jako środek dyscyplinujący w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 3. Błażej Kuźniacki 
  Zastosowanie sztucznej inteligencji do prawa podatkowego: Spojrzenie w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
 4. Ewa Urbaniak 
  Konstrukcja podatku od nieruchomości a zasady prawidłowej legislacji
 5. Agnieszka Willenberg 
  Decyzja jako dowód w postępowaniu podatkowym
 6. Agnieszka Michalak 
  Grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej a podatek od nieruchomości

 

Nr 3/2017

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Ziemowit Kukulski
  Raport Generalny - Transformacja systemów podatkowych w państwach BRICS - 25 lat doświadczeń oraz wyzwania na przyszłość - cz. II
 2. Katarzyna Kopyściańska
  Kontrowersje wokół tzw. uszczelniania systemu podatkowego w kontekście ostatnich zmian odnoszących się do podatku od towarów i usług
 3. Ireneusz Nowak 
  Małżeństwo a związki partnerskie w świetle wybranych regulacji polskiego prawa podatkowego
 4. Joanna Rusek 
  Rozwój koncepcji treści ekonomicznej (substence) w Wielkiej Brytanii
 5. Natalia Cieślewicz 
  Klauzula beneficial owner w prawie chińskim - kluczowe zagadnienia
 6. Artur Halasz 
  Niejednolite stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym

 

Nr 4/2017

Artykuły

 1. Adam Nita
  Zdolność płatnicza podatnika jako kryterium sprawiedliwego opodatkowania
 2. Stefan Babiarz
  Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2018 r. K 52/16 oraz z dnia 10 lipca 2000 r. SK 12/99
 3. Mateusz Gogol
  Magazyn konsygnacyjny w Polsce
 4. Jakub Jankowski
  Zakres ochrony podatników unikających opodatkowania w kontekście zasady in dubio pro tributario i zasad systemowych CIT
 5. Aleksandra Tychmańska
  Problematyka podziału majątku polikwidacyjnego spółki z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia wydania jego składników w formie rzeczowej w świetle prawa podatkowego
 6. Anna Justyńska
  Skutki prawnopodatkowe wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej niebędącej podatnikiem podatku dochodowego

Nr 1/2018

Artykuły

 1. Stefan Babiarz
  Glosa do wyroków NSA z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. II FSK 1525/16 i II FSK 1526/16
 2. Aleksandra Wrzesińska Nowacka
  Opodatkowanie dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej w orzecznictwie sądów administracyjnych
 3. Wojciech Bronicki
  Zmiany w podatku akcyzowym
 4. Jakub Jankowski
  Mapa luki podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych
 5. Małgorzata Sęk
  Karta Praw Podatnika w polskim systemie podatkowym w świetle doświadczeń zagranicznych
 6. Michał Wilk
  Potrzeba wprowadzenia Karty Praw Podatnika w Polsce
 7. Projekt ustawy Karta Praw Podatnika z uzasadnieniem

 

Nr 2/2018

Artykuły

 1. Stefan Babiarz
  Opodatkowanie nieodpłatnego nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w prawie podatkowym Polski i Litwy. Wybrane problemy
 2. Tan Yusen
  China's Tax and Non-tax Instruments Responding to Its Weakening Attractiveness to Foreign Capital
 3. Ireneusz Mirek
  Opodatkowanie paliw i energii elektrycznej na statkach a kwestia ochrony środowiska
 4. Joanna Rusek
  Znaczenie koncepcji substance w systemach podatkowych Kanady i Australii
 5. Aleksander Słysz
  Zasada kumulacji w podatku od spadków i darowizn - struktura głęboka kontrola granica językowa wykładni
 6. Aneta Nowak Piechota
  Mechanizm podzielonej płatności - ocena nowej regulacji

 

Nr 3/2018

Artykuły

 1. Adam Mariański
  Krótka historia opodatkowania dochodu
 2. Jan Sarnowski, Paweł Selera, Anna Bartosiak
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie niemieckiego podatku VAT i niemieckiej praktyki podatkowej
 3. Ireneusz Nowak
  Wezwania w świetle pomocy prawnej pomiędzy organami administracji podatkowej na gruncie art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej
 4. Ewa Wdowczyk Szpytma
  The EU VAT system - the importance of the "Quick fixes", simplifications in force as from 1 January 2020
 5. Jakub Jankowski, Wiktoe Klimiuk
  Podatek od nieruchomości komercyjnych - podatek dochodowy czy majątkowy
 6. Marek Bełdzikowski
  "Uszczelnianie systemu VAT" próba oceny skuteczności podjętego wysiłku legislacyjnego i organizacyjnego

 

Nr 4/2018

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
  Recharakteryzacja i pominięcie  czynności prawnych na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przed 1 stycznia 2019 r.
 2. Artur Mudrecki
  Samorząd lokalny a podatek od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i NSA
 3. Dagmara Dominik Ogińska
  Czy sąd aministracyjny może odstąpić od kontroli nadużycia prawa popełnionego przez organy skarbowe ? Uwagi na tle Wyroku NSA z dnia 24 listopada 2016 r. (sygn. I FSK 759/15)
 4. Stefan Babiarz
  Odpowiedzialność osób trzecich oraz następstwo prawne w obecnie obowiązującej Ordynacji podatkowej i projekcie Nowej Ordynacji podatkowej Zarys problematyki
 5. Anna Nykiel-Mateo
  Komentarz do wyroku Sądu Unii Europejskiej w sprawach połączonych T-836/16 i T-624/17 Rzeczpospolita Polska przeciwko Komisji Europejskiej
 6. Mikołaj Kondej
  Jeszcze o koszcie jako wydatku związanym z przychodami. Racjonalność działania podatnika jako przesłanka rozpoznania kosztu podatkowego

Nr 1/2019

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk
  Czasowy zakres stosowania przepisów klauzuli przeciwko unikania opodatkowania na gruncie podatków dochodowych
 2. Maciej Gutowski
  Glosa do wyroku NSA z 8 października 2019 r., w sprawie o sygn. II FSK 872/19
 3. Joanna Rusek
  Wykorzystanie koncepcji substance z perspektywy międzynarodowych regulacji podatkowych
 4. Wojciech Sztuba
  Ramy Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego, czyli Tax CMS w polskim wydaniu
 5. Bogumił Brzeziński, recenzja
  Małgorzata Sęk, Odwrotne obciążenie jako mechanizm opodatkowania usług wewnątrzunijnych, Warszawa 2018, ss. 408
 6. List Profesorów Prawa Podatkowego
  Solidarność europejska wymaga unijnych podatków

 

 Nr 2/2019

Artykuły

 1. Hanna Filipczyk
  Kryterium celu podniesienia wydatku a koszty uzyskania przychodów - treść normatywna i implikacje antyabuzywne
 2. Ireneusz Nowak
  Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej - uwagi wybrane
 3. Magdalena Gródecka
  Przychód pracownika z tytułu zapewnienia przez pracodawcę noclegów podczas oddelegowania do pracy poza miejscem zamieszkania
 4. Jakub Wirski
  Sprzedaż ojcowizny a podatek od towarów i Usług

 

 Nr 3/2019

Artykuły

 1. Ireneusz Mirek
  Delimitacja pojęć "wody Wspólnoty" i "śródlądowe drogi wodne" na gruncie prawa akcyzowego UE
 2. Marcin Łoboda
  Procedury kontrolne w Ordynacji podatkowej - stan obecny i kierunek zmian
 3. Łukasz Porada
  Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 22 lipca 2019 r. (I SA/Wr 365/19)
 4. Michał Wielec
  Glosa częściowo aprobująca do wyroku WSA w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r., III SA/Wa 2354/17

 

 Nr 4/2019

Artykuły

 1. Włodzimierz Nykiel
  Prawa podatnika a stanowienie prawa podatkowego - wybrane zagadnienia
 2. Mikołaj Kondej
  Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania nie oznacza zakazu optymalizacji podatkowej
 3. Aneta Nowak Piechota
  "Gorsze jest wrogiem złego", czyli "naprawianie" błędów legislacyjnych na przykładzie regulacji dotyczącej podatku od wyjścia
 4. Aleksandra Krajewska
  Kilka uwag na temat opodatkowania wydobycia kopalin w wybranych krajach

Nr 1/2020

Artykuły

 1. Hanna Majszczyk
  Nowe przepisy dotyczące faktur korygujących in minus - uproszczenie rozliczania VAT dla podatników?
 2. Katarzyna Knawa, Konrad Stolarski
  Hedging of price elements - regulatory and tax considerations
 3. Tomasz Stachurski
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3 listopada 2020 roku, sygn. akt I SA/Gd 316/20
 4. Ziemowit Kukulski
  Protokół zmieniający bilateralną umowę podatkową Polski z Holandią w świetle stanowiska Polski do Konwencji Wielostronnej (MLI) oraz aktualizacji Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2017 r.

 

 Nr 2/2020

Artykuły

 1. Rafał Graczyk
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 lutego 2020r. (sygn. akt. I SA/Bd 732/19)
 2. Roman Namysłowski
  Ograniczenia prawa do odliczania podatku naliczonego: Realizacja zasady neutralności a funkcja fiskalna VAT
 3. Anna Nykiel-Mateo
  Review of the rules on the special scheme for small enterprises under the VAT Directive 2006/112/EC
 4. Ireneusz Nowak
  Wyłączenie pracownika organu podatkowego na podstawie art. 130 § 3 Ordynacji podatkowej

 

 Nr 3/2020

Artykuły

 1. Dominika Bębenek, Nicole Deneka, Weronika Wójcik
  Opodatkowanie silosów podatkiem od nieruchomości – glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., sygn. II FSK 3126/17
 2. Adam Szymacha
  Przesłanki dopuszczalności ingerencji MDR w tajemnicę doradcy podatkowego w kontekście orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 3. Maciej Jaśniewicz
  Nowelizacja zryczałtowanego opodatkowania przychodów z najmu w świetle dotychczasowych regulacji w zakresie opodatkowania osób fizycznych z tego źródła przychodu
 4. Ireneusz Nowak, Joanna Mikołajczyk
  Kurator osoby fizycznej w postępowaniu podatkowym w świetle art. 138 § 1 Ordynacji podatkowej

 

 

Nr 4/2020

Artykuły

 1. Jan Rudowski 
  Instrumenty uszczelniające system podatkowy w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych
 2. Mikołaj Kondej, Michał Stępień 
  Retroaktywne stosowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w opiniach Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania
 3. Andrzej Raczko 
  Zalecenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego w procesie reformowania polskiego systemu podatkowego
 4. Joanna Połatyńska 
  Z problematyki współpracy międzynarodowej na przykładzie spraw podatkowych

 

Recenzje

 1. Bogumił Brzeziński 
  Building Trust in Taxation, red. B. Peeters, H. Grinbau, J. Badisto, Intersentia, Cambridge – Antwerp – Portland 2017 (Bogumił Brzeziński)

Nr 1/2021

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński 
  Opodatkowanie niepożądanej społecznie konsumpcji. Wprowadzenie do tematyki
 2. Ireneusz Mirek 
  Pojęcie podatku w Niemczech - konstytucyjnoprawne, ustawowe, orzecznicze, doktrynalne
 3. Beata Stępień-Świderek 
  Wymagalność i skutki zeznania SD-3 na gruncie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn
 4. Jacek Izydorczyk 
  Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2021 r., sygn. III KK 321/19

 

Nr 2/2021

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński 
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2020 r., sygn. I SA/Bd 101/20
 2. Hanna Majszczyk 
  Wykonanie zastępcze a odliczenie VAT
 3. Tomasz Gwóźdź 
  Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości urządzeń technicznych w Polsce - zagadnienia wybrane
 4. Tomasz Wołowiec 
  Podatkowoprawne kwestie odpowiedzialności inkasentów opłaty uzdrowiskowej

 

Nr 3/2021

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński 
  Prolegomena do problematyki wykładni międzynarodowego prawa podatkowego
 2. Zbigniew Ofiarski 
  Ustawowe przesłanki warunkujące zwolnienie sprzedaży gruntów rolnych z podatku od czynności cywilnoprawnych
 3. Anna Miernik 
  Dodatkowe zobowiązanie podatkowe ustalane na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług jako niepodatkowa należność budżetowa
 4. Jerzy Politowicz 
  Ustawa o grach hazardowych przyczyną ubytków dochodów państwa w latach 2010-2019

 

Nr 4/2021

Artykuły

 1. Adam Nita
  Prawna natura obowiązku zapłaty podatku na podstawie wystawionej faktury - pomiędzy odpowiedzialnością a sankcją podatkową w podatku od towarów i usług
 2. Magdalena Gródecka
  Korekta rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych - wybrane zagadnienia
 3. Ziemowit Kukulski
  Nowa bilateralna umowa podatkowa Polski z Gruzją w świetle stanowiska Polski i Gruzji wobec Konwencji Wielostronnej oraz aktualizacji Konwencji Modelowej OECD i Konwencji Modelowej ONZ z 2017 r.
 4. Joanna Połatyńska
  Klauzula najwyższego uprzywilejowania w sprawach podatkowych - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprazie Rizeni Letoveho Provozu CR, s.p. przeciwko Bundesamt Fur Finanzen C-335/06
 5. Ireneusz Nowak
  "Polityczno-kadrowa" Krajowa Administracja Skarbowa

 

Informacje

Ireneusz Nowak 

XXIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Studentów pt. "Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych" - Łódź, 14 grudnia 2021 r.

 

Nr 1/2022

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński 
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 listopada 2020r., sygn. I SA/Łd 409/20
 2. Ewa Prejs 
  Umorzenie zobowiązania cywilnoprawnego a pojęcie przychodu podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lutego 2020 r., sygn. II FSK 1527/18 (aprobująca)
 3. Maciej Jaśniewicz 
  Nowy (bez) Ład w opodatkowaniu najmu nieruchomości
 4. Ireneusz Nowak 
  Krajowa Administracja Skarbowa - reasumpcja

Recenzje

Bogumił Brzeziński 

M. Collet, L'Impot confisque, Paris 2014, ss. 104

  

Nr 2/2022

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński
  Założenia aksjologiczne i podstawy organizacji systemu sygnalizacji w prawie podatkowym
 2. Andrzej Gomułowicz
  Rysa na obliczu Temidy
 3. Ireneusz Nowak
  Podatki nazywane opłatami w imię maksymalizacji dochodów budżetowych - zarys problematyki
 4. Konrad Suchojad
  Formy konwersji długu na kapitał zmian za wkład niepieniężny w świetle prawa podatkowego - analiza podobieństw i różnic
 5. Mikołaj Kondej
  Relacje pomiędzy kryterium intertemporalnym i kryteriami merytorycznymi stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r., sygn. III SA/Wa 584/21
 6. Bogumił Brzeziński
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 12 listopada 2020 r., sygn. I SA/Gl 539/20

 

Nr 3/2022

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński
  Dyskurs prawniczy, interpretacja i argumentacja. Kilka uwag
 2. Agata Ćwik-Bury
  Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań. Refleksje na gruncie prawa podatkowego
 3. Ireneusz Nowak
  Metafizyka w stosowaniu prostego języka przez Krajową Administrację Skarbową i Ministerstwo Finansów
 4. Anna Miernik
  Odsetki naliczane w przypadku nieterminowej zapłaty niepodatkowych należności budżetowych
 5. Bartłomiej Bieniek
  Odpowiedzialność podatkowa członka zarządu spółki kapitałowej, której jedynym wierzycielem jest Skarb Państwa
 6. Adam Nita
  Znaczenie należytego dokumentowania kosztów uzyskania przychodów dla kształtowania podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od soób fizycznych. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 10 września 2020 r., sygn. I SA/Po 334/20
 7. Marian Masternak
  Zasada ogólna pisemności w postępowaniu podatkowym
 8. Monika Laskowska
  Ograniczenie stosowania w Polsce autoryzowanego podejścia OECD dotyczącego przypisywania zysku do zagranicznego zakładu
 9. Jacek Izydorczyk
  Przegląd orzecznictwa w sprawach karno-skarbowych dotyczących obowiązków podatkowych oraz innych obowiązków względem tzw. interesu finansowego państwa - za rok 2021

Recenzje

Bogumił Brzeziński 

Carlos Palao Taboada, Capacidad contributiva, no confiscatoriedad y otros estudios de Derecho constitutional tributario, Aranzadi 2018, ss. 524

 

Nr 4/2022

Artykuły

 1. Ireneusz Nowak
  Świadomość podatkowoprawna podmiotów administracji rządowej  
 2. Bogumił Brzeziński 
  O (nie)sprawiedliwym podatku dochodowym od osób fizycznych. Refleksje na marginesie książki Adama Mariańskiego (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych, Warszawa 2021, ss. 406 
 3. Włodzimierz Nykiel, Michał Wilk 
  Sprzedaż licytacyjna a przesłanki zastosowania art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług 
 4. Wojciech Bronicki 
  Wpływ struktury stawek podatku akcyzowego na rynek poszczególnych wyrobów akcyzowych
 5. Agata Ćwik-Bury 
  Dobra wiara w prawie podatkowym. Rozważania na gruncie art. 58a Ordynacji podatkowej 
 6. Dariusz Gibasiewicz 
  Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe w kontekście zasady zaufania do organów podatkowych 
 7. Przemysław Krzykowski
  Wyjątki od zasady doręczania przez organy podatkowe profesjonalnym pełnomocnikom pism procesowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
 8. Sebastian Kowalski 
  Kilka uwag o szkodliwości konstrukcji idealnego zbiegu przestępstwa skarbowego i przestępstwa – z perspektywy procesowej  
 9. Stefan Babiarz
  Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2864/17 

Polemiki

Marek Dobrowolski

Pozorna rysa na obliczu Temidy
 

Recenzje

Bogumił Brzeziński 

Taxation. Philosophical Perspectives, Oxford 2018, ss. 288. 

Nr 1/2023

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
  Problemy wykładni międzynarodowych umów w sprawie unikania opodatkowania, sporządzonych w dwóch lub większej liczbie języków
 2. Ireneusz Mirek
  Zasady równomierności i ustawowości opodatkowania w Niemczech
 3. Błażej Kuźniacki, Robert Krasnodębski
  Próba uporządkowania chaosu interpretacyjnego wokół zwolnień z opodatkowania dochodów organizacji non profit
 4. Agata Ćwik-Bury
  „Puste faktury” w podatku od towarów i usług. Kilka uwag
 5. Beata Rogowska-Rajda
  Czy zasada in dubio pro tributario znajduje zastosowanie w podatku od towarów i usług?
 6. Ireneusz Nowak
  „Zasoby kadrowe” Krajowej Administracji Skarbowej: reasumpcja po 5 latach funkcjonowania
 7. Andrzej Gomułowicz
  Spór o wartości – sąd niezależny czy „zależny”, sędzia niezawisły czy „zawisły”

Recenzje

Bogumił Brzeziński 

Recenzja książki W. Nykiel, M. Sęk, Karta Praw Podatnika. Nowy instrument ochrony praw polskiego podatnika, Łódź 2022, ss. 104

Inne

Ireneusz Nowak, Małgorzata Sęk

XXV Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Studentów pt. „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”, Łódź, 13 grudnia 2022 r.

Nr 2/2023

Artykuły

 1. Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski 
  Rola Artykułu 3(2) Modelu Konwencji OECD w procesie interpretacji międzynarodowych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania  
 2. Krzysztof Lipka 
  Organizacja Narodów Zjednoczonych a przyszłość światowych norm podatkowych 
 3. Joanna Mikołajczyk, Ireneusz Nowak 
  Znaczenie cywilistycznego pojęcia „gospodarstwa rolnego” dla potrzeb zwolnienia z ustawy o podatku od spadków i darowizn 
 4. Anna Miernik 
  Najem i odpłatne zbycie nieruchomości przez osoby fizyczne a działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego 
 5. Jadwiga Glumińska-Pawlic, Jacek Obidowski 
  O potrzebie respektowania norm konstytucyjnych w przypadku braku przepisów intertemporalnych 
 6. Ireneusz Nowak 
  „Zasoby” kadrowe i organizacyjne Ministerstwa Finansów  
 7. Bogumił Brzeziński 
  Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 października 2022 r., sygn. III FSK 1364/21 
 8. Jędrzej Owoc 
  Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2022 r., sygn. I SA/Gl 1340/21